UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 841/SXD-KTXD

Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2010

CÔNG BỐ

GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mứclương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợptác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của ViệtNam;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị địnhsố 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.
Căn cứ văn bản số 1235/BHXH-PT ngày 30/12/2009 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồngvề mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng.
Sau khi thống nhất cùng các Sở ngành liên quan, Sở Xây dựng công bố giá nhâncông xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀTHÀNH PHỐ BẢO LỘC

- Lương tối thiểu810.000 đồng;

- Lương cấp bậc:thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủvề việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong côngty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động:40% lương tối thiểu.

- Một số khoảnphụ cấp khác: 33% lương cơ bản (đã bao gồm BHTN: 1%).

Riêng về bảo hiểmthất nghiệp (1%): Chủ đầu tư công trình xây dựng cần căn cứ theo đối tượng đượchưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm để tính toán giánhân công xây dựng và thanh toán cho nhà thầu theo quy định (nếu không thuộc đốitượng được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp thì không được thanh toán).

- Giá nhân côngchưa tính phụ cấp khu vực.

1. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM I:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

95.124

Nhân công bậc 2,7/7

-

97.858

Nhân công bậc 3,0/7

-

101.960

Nhân công bậc 3,2/7

-

105.192

Nhân công bậc 3,3/7

106.808

Nhân công bậc 3,5/7

-

110.040

Nhân công bậc 3,7/7

-

113.272

Nhân công bậc 4,0/7

-

118.120

Nhân công bậc 4,3/7

-

123.838

Nhân công bậc 4,5/7

-

127.650

Nhân công bậc 5,0/7

-

137.180

2. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM II:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

100.924

Nhân công bậc 2,7/7

-

103.825

Nhân công bậc 3,0/7

-

108.176

Nhân công bậc 3,2/7

-

111.490

Nhân công bậc 3,3/7

113.148

Nhân công bậc 3,5/7

-

116.462

Nhân công bậc 3,7/7

-

119.777

Nhân công bậc 4,0/7

-

124.749

Nhân công bậc 4,3/7

-

130.716

Nhân công bậc 4,5/7

-

134.694

Nhân công bậc 5,0/7

-

144.638

3. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM III:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

110.662

Nhân công bậc 2,7/7

-

113.811

Nhân công bậc 3,0/7

-

118.534

Nhân công bậc 3,2/7

-

122.263

Nhân công bậc 3,3/7

124.128

Nhân công bậc 3,5/7

-

127.857

Nhân công bậc 3,7/7

-

131.586

Nhân công bậc 4,0/7

-

137.180

Nhân công bậc 4,3/7

-

143.768

Nhân công bậc 4,5/7

-

148.160

Nhân công bậc 5,0/7

-

159.140

II. KHU VỰC CÁC HUYỆN CÒN LẠI

- Lương tối thiểu: 730.000 đồng.

- Lương cấp bậc:thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủvề việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong côngty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động:40% lương tối thiểu.

- Một số khoảnphụ cấp khác: 33% lương cơ bản (đã bao gồm BHTN: 1%).

Riêng về bảo hiểmthất nghiệp (1%): Chủ đầu tư công trình xây dựng cần căn cứ theo đối tượng đượchưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm để tính toán giánhân công xây dựng và thanh toán cho nhà thầu theo quy định (nếu không thuộc đốitượng được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp thì không được thanh toán).

- Giá nhân côngchưa tính phụ cấp khu vực.

1. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM I:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

85.729

Nhân công bậc 2,7/7

-

88.193

Nhân công bậc 3,0/7

-

91.890

Nhân công bậc 3,2/7

-

94.803

Nhân công bậc 3,3/7

96.259

Nhân công bậc 3,5/7

-

99.172

Nhân công bậc 3,7/7

-

102.085

Nhân công bậc 4,0/7

-

106.454

Nhân công bậc 4,3/7

-

111.607

Nhân công bậc 4,5/7

-

115.042

Nhân công bậc 5,0/7

-

123.631

2. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM II:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

90.957

Nhân công bậc 2,7/7

-

93.571

Nhân công bậc 3,0/7

-

97.492

Nhân công bậc 3,2/7

-

100.479

Nhân công bậc 3,3/7

101.973

Nhân công bậc 3,5/7

-

104.960

Nhân công bậc 3,7/7

-

107.947

Nhân công bậc 4,0/7

-

112.428

Nhân công bậc 4,3/7

-

116.013

Nhân công bậc 4,5/7

-

121.391

Nhân công bậc 5,0/7

-

130.353

3. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNGNHÓM III:

Cấp bậc thợ

Đơn vị

Lương ngày công (đồng)

Nhân công bậc 2,5/7

Công

99.732

Nhân công bậc 2,7/7

-

102.570

Nhân công bậc 3,0/7

-

106.827

Nhân công bậc 3,2/7

-

110.188

Nhân công bậc 3,3/7

111.868

Nhân công bậc 3,5/7

-

115.229

Nhân công bậc 3,7/7

-

118.590

Nhân công bậc 4,0/7

-

123.631

Nhân công bậc 4,3/7

-

127.589

Nhân công bậc 4,5/7

-

133.527

Nhân công bậc 5,0/7

-

143.423

III. PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Giá nhân côngxây dựng phổ biến được công bố trên là tài liệu để các tổ chức, cá nhân có liênquan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theoquy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và Thôngtư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là côngbố bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi về Sở Xây dựng (phòng Kinh tếxây dựng) để cùng nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các phòng QLĐT, Công thương của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: KTXD, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Dũng