BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 841/TCT-HT
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổphần Hoàng Anh Gia Lai

Trả lời công văn số 13/CV-CTY ngày 14/01/2008 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về thuế giá trịgia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với đào tạo bóngđá.

Tại điểm 1.11 mụcII phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:"Dạy học, dạy nghề bao gồm: dạyvăn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục,thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người".

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với dạyhọc, dạy nghề (kể cả đào tạo bóng đá trẻ) thì thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không được khấu trừthuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ không chịu thuế GTGT.

2. Về phí chuyển nhượng cầu thủ.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 1948/TCT-PCCS ngày 02/6/2006 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hướng dẫn: tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với hoạt động chuyểnnhượng cầu thủ. Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyểnnhượng cầu thủ thì phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương