VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------------
Số: 841/VPCP- QHQT
V/v : Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Hỗ trợ triển khai Chương trình cải cách DNNN và quản trị công ty" do ADB tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 323/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2012 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 9894/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 12 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT Hỗ trợ triển khai Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty, trị giá 1,45 triệu USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại là 1,2 triệu USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, ĐMDN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 29
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam