ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8413/VP-VX
Về tổ chức biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có Công văn số 4109/LĐT BXH-BTXH ngày 30 tháng 10 năm 2009về Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểutoàn quốc lần thứ ba, diễn ra vào tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận cóý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, làm việc các đơn vị liên quanvà có kế hoạch tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo đề xuất cụ thể trình Thường trựcỦy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến củaPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa NgọcThuận để đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Nội vụ;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP;
- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP;
- VPUB: CVP, PVP/VX; Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX/Ng) HL.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương