BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8416/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kinh gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trậttự an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp lễ Noel, Tết dương lịch 2012 và TếtNguyên đán Nhâm Thìn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí chỉ đạo tăngcường thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học,tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên. Tăng cường công tácphối hợp quản lý, không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người, gâyrối trật tự công cộng.

2. Tăng cường các biện pháp phốihợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh, sinh viên nhằmngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên đánh nhau ở trong và ngoài trường học,ký túc xá, đặc biệt là các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinhnữ đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm quyđịnh của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháonổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong học sinh, sinh viên về việc thực hiệnLuật Giao thông đường bộ; phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp họcsinh, sinh viên vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quásố người quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khingồi trên xe máy tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,… ).

4. Tổ chức tốt công tác trực ban,bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khicó vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.

5. Phối hợp, tổ chức để học sinh,sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thămhỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, cácchiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; có hình thức hỗ trợ, độngviên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê đón tếtcùng gia đình.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo,các nhà trường báo cáo về tình hình an ninh, trật tự trường học và việc triểnkhai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày10/2/2012 và báo cáo đột xuất khi có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra;các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo tình hình, thống kê số vụ việc và hìnhthức xử lý học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học trong học kỳ I năm học2011-2012, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2012.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo: VụCông tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.Điện thoại: 04.8694.916; 0912.069.880. Email:[email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an, TW Đoàn; UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý