BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------------
V/v: báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Theo quy định tại Điều 80, Khoản 5 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012 theo đề cương tại Mẫu số 1 và các biểu tổng hợp theo các Biểu số 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2012. Đồng thời báo cáo tình hình triển khai hoạt động của các dự án có quy mô vốn đăng ký từ 500 triệu USD trở lên (biểu số 2).
Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2011 và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: [email protected]
Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012 và các kiến nghị cho thời gian tới để từ đó có những giải pháp và chính sách kịp thời đảm bảo việc thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh/TP trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC cấp tỉnh;
- Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu VT, KKT, ĐTNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

* Truy cập website của Cục Đầu tư đầu tư nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/ Điện thoại: 0804 4050, 0804 8087, 0804 8973, Fax: 04-3734 3769