ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/SXD-QLXD
V/v liên quan đến việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban trực thuộc Sở.

Hiện nay, việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xâydựng của các dự án được thực hiện theo Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố Đà NẵngV/v Hướng dẫn điều chỉnh giá vàhợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựngvà Côngvăn số 7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà NẵngV/vThực hiện điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chủ đầutư, điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã không thực hiện đầyđủ các quy định tại các Công văn trên. Các tồn tại mà các đơn vị thường gặp nhưsau: Không có báo cáo khối lượng hàng tháng, hoặc nếu có thì không đảm bảo thờigian theo quy định (thời gian nộp báo cáo khối lượng tháng trước từ ngày 01 đếnngày 05 của tháng tiếp theo); tiến độ thi công chi tiết trong hợp đồng lập sơsài, không rõ ràng theo từng hạng mục công việc, gây khó khăn cho việc so sánh,đối chiếu để xác định khối lượng thực hiện trong tháng của nhà thầu nhanh, chậmhay đúng tiến độ; báo cáo khối lượng hàng tháng không phân rõ phần khối lượngđúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượngchậm tiến độ do chủ quan; không lập lại bảng tiến độ chi tiết khi được UBNDthành phố cho phép gia hạn đối với các gói thầu trễ tiến độ do khách quan.

Để công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giá đảmbảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vịliên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của UBND thành phốtại Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 6 năm 2008 và Công văn số7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008. Lưu ý đến thời điểm nộp báo cáo khốilượng hàng tháng và báo cáo khối lượng hàng tháng phải phân rõ phần khối lượngđúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượngchậm tiến độ do chủ quan.

2. Một số yêu cầu bổ sung:

- Bảng tiến độ thi công chi tiết kèm theo hợp đồngphải thể hiện đầy đủ tiến độ thi công từng hạng mục công việc, đảm bảo điềukiện để xác định được việc so sánh tiến độ (nhanh, đúng, chậm) trong báo cáokhối lượng hàng tháng sau này.

- Trong quá trình thi công, nếu cần điều chỉnh tiếnđộ chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế (không thay đổi tiến độ tổng củagói thầu) thì bảng tiến độ chi tiết điều chỉnh này phải được chủ đầu tư hoặcđiều hành dự án phê duyệt trước khi tiếp tục triển khai thi công; báo cáo chủđầu tư để theo dõi, quản lý và làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh giá.

- Trường hợp tiến độ tổng của gói thầu chậm so vớitiến độ hợp đồng thì đơn vị điều hành dự án phải có báo cáo giải trình cụ thểvề khối lượng chưa thực hiện, phần nào chậm do khách quan, phần nào chậm do chủquan, dự kiến thời gian sẽ hoàn thành gói thầu, lập tiến độ chi tiết cho khốilượng còn lại, trình UBND thành phố xin gia hạn hợp đồng.

Đơn vị nào không thực hiện theo đúng quy định nêutrên, Sở Xây dựng sẽ không xem xét điều chỉnh giá.

Đề nghị các đơn vị liên quan, nghiêm túc triển khaithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Lưu: VT, KTXD, QLXD (An).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng