BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 842/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần BảoMinh

Trả lời công văn số 3431/2007-BM/TCKT ngày 15/10/2007của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) về chính sách thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm phương tiện vậntải quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt nam:

Điểm 1.23d.2 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGTbao gồm: “Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vậntải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và mộtsố hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tảiquốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm... cung ứng trực tiếp cho phươngtiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam”.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Bảo Minh phải xuất hoá đơn GTGT và tínhthuế GTGT để thu phí bảo hiểm phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cánhân Việt nam.

2. Chi phí không có chứng từ trong hoạt động đồng bảohiểm: Điểm 1.1 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý như sau:“Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn,chứng từ không hợp pháp”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì khoản chi bồi thường doBảo Minh đứng tên hợp đồng bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường, nếu không cóchứng từ theo quy định thì các đơn vị đồng bảo hiểm không được tính vào chi phíhợp lý. Bảo Minh là doanh nghiệp đứng tên không xuất hoá đơn GTGT cho các đơnvị đồng bảo hiểm khác để phân bổ chi phí không có chứng từ.

3. Thuế giữ lại của đại lý:

Điểm 7 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồngđại lý như sau: “Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đạilý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, kể từ ngày 1/7/2007, BảoMinh có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trảcho các đại lý của Bảo Minh (bao gồm cả các khoản hỗ trợ khác) để nộp vào ngânsách nhà nước. Kể từ ngày Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính có hiệu lực đã bãi bỏ việc trích thù lao đối với đơn vị được uỷ nhiệmthu.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Cổ phần BảoMinh được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương