TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 842/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế đối với tiền học phí thu hộ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Văn phòng điều hành EF LANGUAGE COLLEGES LTD

Trả lời công văn số 03- 2006/EF-TCT ngày 22/2/2006 của Văn phòng đại diện EF Language Colleges Lte (Văn phòng EF) về việc chính sách thuế đối với tiền học phí thu hộ trả ra nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam: trường hợp Văn phòng EF tại Việt Nam thực hiện thu hộ học phí (tiền học, chi phí lưu trú, đi lại ở nước ngoài…) của học sinh ở Việt Nam để trả cho các cơ sở đào tạo ở nước ngoài (học sinh Việt Nam đi du học tại nước ngoài) thì các cơ sở đào tạo ở nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Văn phòng EF có thu tiền phí dịch vụ để thực hiện công việc trên thì số tiền phí dịch vụ này phải nộp các loại thuế theo quy định của Luật pháp thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng điều hành FE Language College Ltd biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến