BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 842/TCT-KK
V/v Xử lý thuế đối với các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phốHồ Chí Minh

Trả lời công văn số 44/CT-TTHT ngày 6/1/2009của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý về thuế đốivới các khoản thuế truy thu và phạt khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 34 LuậtQuản lý thuế qui định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau:

“a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểmtra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khaihải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những saisót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngàyđăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra,thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế”.

- Tại điểm 5.1, mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai bổ sung hồsơ khai thuế: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuếcó sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sunghồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lầntiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế,thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợpdoanh nghiệp nhập khẩu có hành vi khai gian, khai sai bị cơ quan hải quan kiểmtra phát hiện truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Quyết địnhxử phạt thì số thuế GTGT truy thu doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế của kỳ phát sinh khoản truy thu đó.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tự pháthiện và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu(trong thời hạn 60 ngày) do thay đổi mục đích sử dụng (hàng tạm nhập tái xuấtsau đó tiêu thụ nội địa hoặc nhập khẩu để sản xuất) thì số thuế nhập khẩu nộpbổ sung doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý, số thuế GTGT nộp bổ sungdoanh nghiệp được kê khai khấu trừ theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phốHồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK(2b).Phương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến