BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8422/TC /TCT
V/v hoàn thuế nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8422 TC/TCT NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ NGUYÊN VẬT LIỆU NK ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XK

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và để khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, giải quyết vướng mắc về trường hợp xin hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã xuất khẩu sản phẩm do sai sót về thủ tục khai báo hải quan hình thức xuất khẩu (xuất kinh doanh) phát sinh từ tháng 08/2003 trở về trước, Bộ Tài chính hướng dẫn nhưsau:

Căn cứ tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; thì nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm.

Thủ tục hồ sơ xét hoàn thuế được quy định tại tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu hoặc nhập nguyên liệu theo loại hình nhập kinh doanh, sản phẩm đã xuất khẩu, doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu với cơ quan Hải quan trước khi xuất khẩu sản phẩm (đối với trường hợp nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu) hoặc trước khi làm thủ tục xin hoàn thuế (đối với trường hợp nhập kinh doanh), tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đã có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan nhưng có sai sót thủ tục khai báo hải quan về hình thức xuất khẩu (xuất kinh doanh), thì vẫn được xét hoàn thuế nhập khẩu theo tiết g, điểm 1, mục I, phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với Cục thuế địa phương kiểm tra tình hình hạch toán sổ sách chứng từ kế toán của doanh nghiệp về hàng nhập khẩu, xuất khẩu, việc xuất dùng nguyên liệu, số lượng sản phẩm xuất khẩu, việc thanh toán hàng xuất khẩu của doanh nghiệp trước khi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục hoàn thuế) tổ chức thực hiện thống nhất. Từ 01/09/2003 trở đi việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo đúng thủ tục tại tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên của Bộ Tài chính và Công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)