BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8423 TC/TCT
V/v thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Tài chính nhận được đề nghị của một số doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu về việc cho phép kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sang I-rắc.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm 2, mục III, phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sang I-rắc theo hợp đồng thuộc chương trình trả chậm giữa hai Chính phủ I-rắc - Việt Nam, chương trình đổi dầu lấy lương thực đã ký kết nhưng do tình hình chiến tranh chưa xuất khẩu, được giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu đến hết ngày 31/03/2004.

Điều kiện để được giãn thời hạn nộp thuế:

- Hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sang I-rắc ký với phía nước ngoài trước ngày 20/3/2003.

- Các lô hàng nguyên liệu, vật tư đã được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu 9 tháng và làm thủ tục nhập khẩu trước ngày 10/4/2003.

- Hợp đồng xuất khẩu ký trước khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và trước ngày 20/3/2003.

Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sang I-rắc xuất trình các hồ sơ có liên quan với cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư) để cơ quan Hải quan kiểm tra và xử lý giãn thời hạn nộp thuế. Đồng thời, cơ quan Hải quan mở sổ theo dõi việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư của các doanh nghiệp nêu trên. Quá thời điểm 31/03/2004, nếu doanh nghiệp không xuất khẩu phải thực hiện nộp thuế theo đúng quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung