ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8424/UBND-KTTH
V/v Không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, tại các công sở, bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII nhiệmkỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17;

Thực hiện Công văn số 3013/HĐND-VPngày 29/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch HĐNDthành phố tại cuộc họp giao ban vào ngày 27/12/2010; trong đó, có giao UBNDthành phố triển khai thực hiện chủ trương không thu phí giữ xe tại các cơ sở ytế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Để triển khai thực hiện Nghị quyếtsố 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạoUBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại buổi họp UBND thànhphố thường kỳ vào ngày 30/12/2010, như sau:

1. Về chủ trương:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011,các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chứcthực hiện trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí (Miễn phí) và đảm bảo antoàn về tài sản trông giữ đối với tổ chức, công dân đến giao dịch, làm việchoặc khám, chữa bệnh và thăm bệnh nhân.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị,cơ sở y tế công lập trực thuộc thành phố Đà Nẵng:

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vịchịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô không thuphí (miễn phí), phục vụ nhu cầu của nhân dân đến liên hệ giao dịch, làm việchoặc khám, chữa bệnh và thăm bệnh nhân.

2.2. Đối với các cơ quan, đơn vị,cơ sở y tế công lập thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phốĐà Nẵng:

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vịquan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng nêu tạiđiểm 1 Công văn này đối với cơ quan, đơn vị mình.

3. Kiểm tra thực hiện:

3.1. Giao Chủ tịch UBND các quận,huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện trông xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí(miễn phí) tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn quận, huyện và báo cáo UBNDthành phố.

3.2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc thực hiện việctrông giữ xe không thu phí (miễn phí) tại các cơ quan, công sở trên địa bànthành phố Đà Nẵng và báo cáo UBND thành phố.

3.3. Trong quá trình triển khaithực hiện chủ trương này nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịpthời báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua cơ quan được giao trách nhiệmgiám sát, kiểm tra nêu tại điểm 3.1, 3.2 Công văn này) để kịp thời có biện phápxử lý.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng cơquan, đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵngtriển khai thực hiện theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tp (để b/c);
- Các cơ sở Y tế công lập trên địa bàn tp;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT-LT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh