B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8427/TCHQ-GSQL
V/v công tác giám sát, quản lý hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị: Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm tra sau thông quan, Ban Quản lý rủi ro về Hải quan.

Ngày 30/01/2015, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụkhai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trìnhtự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Thông tư cóhiệu lực từ ngày 15/03/2015. Căn cứ quy định tại Thông tư, Tổng cục Hải quanyêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Việc công nhận đủ điều kiệnhoạt động, tạm dừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hảiquan; cấp, gia hạn, thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:

1.1. Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

- Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ra Quyếtđịnh công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; tạm dừng hoạtđộng; chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

- Thực hiện cấp mã số, gia hạn mã s, thu hồi mã số đối với nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy địnhdưới sự ủy quyền của Tổng cục Hải quan.

- Thông báo cho Cục Công nghệ thôngtin và thống kê hải quan, Cục hải quan địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạtđộng được biết về việc công nhận, tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tụchải quan; cấp, gia hạn, thu hồi mã snhân viên đại lý làmthủ tục hải quan. Có danh sách đi chiếu định kỳ với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để đảm bảo thốngnhất thông tin quản lý.

1.2. Cục Công nghệthông tin và thống kê hải quan:

- Quản lý (cấp, thu hồi) quyền khai báohải quan với tư cách là đại lý làm thủtục hải quan của người khai hải quan trên hệ thng dựa trênthông tin vviệc công nhận, tạm dừng, chấm dứt hoạt độngđại lý làm thủ tục hải quan.

- Đăng tải danh sách đại lý làm thủ tụchải quan hải quan, mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên website cơquan hải quan, đảm bảo việc cập nhật kịp thời danh sách trên website. Nội dungcần đăng tải thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 Thông tư12/2015/TT-BTC .

1.3. Cục Hải quantỉnh, thành phố:

- Thông báo bằng văn bản cho các đại lý làm thủ tục hải quan thuộc phạm vi quản lý được biếtvề việc nộp sơ đề nghị công nhận lại tương tự hồ sơ quy định tại Điều 6, Điều 9Thông tư 12/2015/TT-BTC Rà soát, đối chiếu điều kiện công nhận của các đại lýlàm thủ tục hải quan đã được công nhận theo quy định cũ với điều kiện công nhậnquy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số12/2015/TT-BTC .

Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện thì đềnghị Tổng cục Hải quan ra Quyết định công nhận lại gửi kèm hồ sơ của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứngđiều kiện theo quy định hoặc không gửi hồ sơ theo thông báo thì có báo cáo để Tổngcục Hải quan ra Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Thời hạn thực hiện chậm nhất trướcngày 30/9/2015.

- Báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết địnhtạm dừng, chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan đối với các trườnghợp quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC .

- Báo cáo Tổng cục Hải quan thu hồi mãsố nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với trường hợp quy định tại Điều10 Thông tư số 12/2015/TT-BTC .

2. Quản lý hoạt động của đại lýlàm thủ tục hải quan:

2.1. Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động và việcthực hiện các quy định tại Luật Hải quan và Thông tư số 12/2015/TT-BTC của đạilý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và cơ quan hảiquan. Cụ thể:

Nội dung kiểm tra, giám sát:

+ Điều kiện thành lập đại lý làm thủ tụchải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.

+ Hồ sơ và hoạt động của nhân viên đạilý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan cấp mã số theo quy định.

+ Hoạt động của đại lý làm thủ tục hảiquan thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý ký với chủ hàng theo quyđịnh tại Điều 5 Thông tư số 12/2015/TT-BTC .

+ Việc thực hiện quyền, trách nhiệm củađại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quyđịnh tại Điều 11, Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC .

+ Việc thực hiện các quy định tại LuậtHải quan và Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

+ Trường hợp cần thiết thì mở rộng kiểmtra việc thực hiện thủ tục hải quan của đại lý làm thủ tục hải quan như: mã HS,trị giá tính thuế...mà đại lý làm thủ tục hải quan khai báo dựa trên thông tinchủ hàng cung cấp.

Trường hợp phát hiện vi phạm thì kịp thờixử lý theo quy định.

Phương thức tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động:

+ Tổng hợp từ báo cáo về tình hình thựchiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan (mẫu số 10 ban hànhkèm Thông tư số 12/2015/TT-BTC ).

+ Thông qua báo cáo, đề xuất của Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố.

+ Tổ chức kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp,trụ sở cơ quan hải quan.

Hằng quý tối thiểu kiểm tra tại 01 CụcHải quan tỉnh, thành phố và 03 đại lý làm thủ tục hải quan, có báo cáo cụ thểvề các trường hp tổ chức kiểm tra trong kỳ.

+ Tập trung kiểm tra, giám sát hoạt độngtại các đơn vị có số lượng đại lý làm thủ tục hải quan nhiều và quy mô lớn nhưTP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

- Là đầu mối tiếp nhận, xử lý các vướngmắc về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

2.2. Cục Công nghệthông tin và thống kê hải quan:

- Phối hợp và cung cấp thông tin, dữ liệuvề tờ khai do đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện trên hệ thống.

2.3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động và việcthực hiện các quy định tại Luật Hải quan và Thông tư số 12/2015/TT-BTC của đạilý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và Chi cục Hảiquan quản lý. Cụ thể:

Nội dung kiểm tra, giám sát:

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạtđộng theo thẩm quyền với nội dung tương tự hướng dẫn tại mục 2.1 công văn này.

Phương thức tổ chức kiểm tra, giámsát hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sáthoạt động cụ thể để đảm bảo công tác quản lý. Kế hoạch đượcbáo cáo về Cục Giám sát quản lý về hải quan để theo dõi.

+ Thực hiện thường xuyên trong quá trìnhđại lý làm thủ tục hải quan thực hiện thủ tục hải quan tại địa bàn đơn vị.

+ Tổ chức kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp,trụ sở Chi cục Hải quan thuộc phạm vi quản lý về điều kiện hoạt động của doanhnghiệp như quy định tại điểm 2.1 của công văn này (tối đa01 lần/ năm đối với 01 doanh nghiệp).

+ Trường hợp cần thông tin về hồ sơ củađại lý làm thủ tục hải quan hoặc cán bộ phối hợp đthực hiệnthì có đề nghị để Tổng cục Hải quan cung cấp, hỗ trợ.

- Yêu cầu đại lý làm thủ tục hải quanxuất trình hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng trong trường hợp xác định có hànhvi vi phạm pháp luật về hải quan.

- Tạm dừng làm thủ tục hải quan và thôngbáo cho chủ hàng trong trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiệnđúng các quy định của pháp luật hải quan và pháp luật khác có liên quan hoặc cósự tranh chấp trong hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan.

- Hướng dẫn đại lý làm thủ tục hải quanvề thủ tục hải quan, thủ tục thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kỹthuật trong việc kết nối mạng với cơ quan hải quan và cung cấp các quy định mớicủa pháp luật về hải quan và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật vềhải quan.

- Yêu cầu nhân viên đại lý làm thủ tụchải quan xuất trình thẻ theo quy định.

- Hỗ trợ nhân viên đại lý làm thủ tụchải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hìnhhoạt động đại lý hải quan trên địa bàn (mẫu số 10 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC )và tổng hp báo cáo về các trường hợp tổ chức kiểm tra tạitrụ sở trong kỳ (kèm biên bản kiểm tra) gửi về Tổng cục Hải quan trước ngàymùng 10 đầu tháng quý sau.

3. Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉnghiệp vụ khai hải quan:

3.1. Vụ Tchức cán bộ:

- Chủ trì tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉnghiệp vụ khai hải quan theo Quy chế tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khaihải quan và quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC .

3.2. Cục Giám sátquản lý về Hải quan:

- Chủ trì việc xây dựng nội dung thi vàtham gia phối hợp tổ chức kỳ thi.

- Chủ trì xây dựng và khai thác thôngtin từ chuyên trang về đại lý hải quan trên website cơ quanhải quan phục vụ cho công tác tổ chức thi cử.

3.3. Cục Hải quantnh, thành phố nơi tổ chức thi:

Thực hiện trách nhiệm theo Quy chế tổchức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

4. Các hoạt động khác:

4.1. Xây dựng vàquản lý chương trình doanh nghiệp ưu tiên áp dụngcho doanh nghiệp là đại lý làm thủ tục hải quan.

Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra sauThông quan.

Đơn vị phối hợp: Cục Giám sát quản lývề Hải quan.

4.2. Xây dựng cơ chếquản lý rủi ro đối với những tờ khai hải quan do đại lý làm thủ tục hải quan thaymặt chủ hàng đứng tên. Đảm bảo việc phân luồng tờ khai là kết quả sau khi đã cóxét đến thông tin của 03 đi tượng: chính sách mặt hàng,thông tin của chủ hàng và thông tin của đại lý làm thủ tục hải quan.

Đơn vị chủ trì: BanQuản lý rủi ro.

Đơn vị phối hợp: Cục Giám sát quản lývề Hải quan.

4.3. Xây dựngchuyên mục về đại lý làm hải quan trên trang thông tin điện tử của cơ quan hảiquan:

Trang thông tin phải đảm bảo được tínhthống nhất, cập nhật và thuận tiện cho các đối tượng tra cứu, tìm hiểu. Nộidung của chuyên mục bao gồm:

- Danh sách đại lý làm thủ tục hải quan,nhân viên được cấp mã số của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Nội dung liên quanđến thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan bao gm chứcnăng: đăng ký dự thi trực tuyến, thông tin tchức thi, tài liệu và thông báo kết quả kỳ thi.

- Nội dung liên quan đến tuyên truyền,đào tạo và đào tạo lại.

Đơn vị chủ trì: CụcGiám sát quản lý về Hải quan.

Đơn vị phối hp:Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ.

4.4. Tăngcường năng lực chuyên môn cho đại lý làm thủ tục hải quan trên cơ sở tổ chức kỳthi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, xây dựng và tổ chức chương trình bồidưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức phổ biến, giới thiệu chính sáchpháp luật có liên quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Đơn vị chủ trì: Cục Giám sát quản lý vềHải quan.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, TrườngHải quan Việt Nam.

4.5. Đẩy mạnh cáchoạt động tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đại lýlàm thủ tục hải quan; Thúc đẩy việc hình thành hiệp hội đại lý làm thủ tục hảiquan.

Đơn vị chủ trì: Cục Giám sát quản lý vềHải quan.

Đơn vị phối hợp:Báo Hải quan, Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ độngthực hiện các hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp và đại lý làmthủ tục hải quan trong phạm vi quản lý của đơn vị.

Các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các đơnvị có ý kiến về đơn vị đầu mối là Cục Giám sát quản lý về Hải quan (chuyên viên:Nguyễn Tuấn Anh - máy lẻ 8822) để kịp thời xử lý.

Tổng cục Hải quan đề nghị cácđơn vị triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh