B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8428/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc áp dụng hiệusuất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai Quyết định số 11039/QĐ-BCTngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phảikiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thôngquan, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan địaphương và doanh nghiệp, xin trao đổi với quý Bộ cụ thể như sau:

1. Tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủcó nêu chi tiết danh mục hàng hóa thuộc nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bịcông nghiệp khi nhập khẩu phải có hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suấtnăng lượng tối thiểu theo các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), không có ghi kèmmã sHS. Tuy nhiên, tại Quyết định số 11039/QĐ-BCT có ban hànhkèm theo mã số HS. Như vậy, có được hiểu rằng chỉ có nhữnghàng hóa nhập khẩu có mã số HS trùng với mã số HStrong danh mục ban hành kèm theo Quyết địnhsố 11039/QĐ-BCT mới phải kiểm tra xác định mức hiệu suất năng lượng tốithiểu hay tất cả hàng hóa được nêu trong Danh mục phương tiện, thiết bị phảidán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu nêu tại Điều1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 và Điều 2 Quyết định số78/2013/QĐ-TTg ?

2. Khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 51/20 11/QĐ-TTg quy định mặt hàngmáy điều hòa nhiệt độ”, “máy thu hình” và hàng hóathuộc nhóm thiết bị văn phòng và thương mại thuộc Danh mục phương tiện, thiết bịdán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Tuy nhiên, tạiQuyết định số 78/2013/QĐ-TTg khôngquy định các mt hàng này kèm theo Tiêu chuẩn Quốcgia (TCVN) và Quyết định số 1 1039/QĐ-BCTngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương cũng không quy định các mặt hàng này kèm mãs HS. Như vậy, mặt hàng “máy điu hòa nhiệt độ”, “máy thu hình”, hàng hóa thuộc nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (tạikhoản 2 Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ) có phải thực hiện kiểm tra hiệu suấtnăng lượng tối thiểu khi nhập khẩu hay không?

3. Đối với những hàng hóa nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg nhưngkhông thuộc phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) trong Quyết định số78/2013/QĐ-TTg thì doanh nghiệp nhập khẩu có phải thực hiện thủ tục dán nhãnnăng lượng không?

Ví dụ: Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng “động cơ điện” nhưng có công suất dưới 0,75kW - khôngthuộc phạm vi của TCVN 7450-1:2005 trong Quyếtđịnh số 78/2013/QĐ-TTg thìcó phải thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng hay không?

4. Điểm 4 công văn số 3854/BCT-TCNL ngày21/4/2015 của Bộ Công Thương hướngdẫn: “Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượngáp dụng mức hiệu suất năng lượng tốithiểu thuộc Quyết định s78 và Quyết định số 51 không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm của kháchhàng. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệpnhập khẩu một số mặt hàng nhỏ lẻnhư động cơ điện để lắp đặt hoặc thay thế cho máy móc, thiết bị phục vụ sản xuấtcủa doanh nghiệp. Trường hợp này, hàng hóa thực tế không lưu thông trên thị trường,nếu thực hiện thủ tục kiểm tra hiệusuất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng sẽ kéo dài thi gian thông quan, ảnh hưởng đến sảnxuất.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính chuyểnBộ Công Thương xem xét và sớm có phương án hướng dẫn để cơ quan hải quan thựchiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhn:
-
Như trên;
-
Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
-
Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp);
-
Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Nănglượng - Bộ Công Thương (đ phối hợp);
-
Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Ngọc Anh