TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84283/CT-HTrV/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Trust Health Care

Địa chỉ: số nhà A26-1, ngõ 91 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà NộiMST: 0102731048

Trả li công văn số 01/CV-062015 đề ngày 08/10/2015, công văn giải trình, bổ sung thông tin số 01/CV-112015 đềngày 16/11/2015 của Công ty TNHH Trust Health Care (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn đối với tài sản rút vốn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGTNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế;

+ Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế;

+ Tại Điều 10 quy định mức thuế suất thuế GTGT 5%;

+ Tại Điều 11 quy định mức thuế suất thuế GTGT 10%.

- Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ...”

Căn cứ các quy đnh trên, trường hợp cá nhân góp vốn bằng tiền mặt để thành lập Công ty, nay rút vốn bằng tài sản thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT tương ứng của từng tài sản để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Về các nội dung vướng mắc liên quan đến giá tính thuế, đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ và liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn