TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84294/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực
(Đ/c: Tầng 11 tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - MST: 0102306332)

Trả lời công văn số 382/CV-NIAD ngày 26/06/2015 của Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực (sau đây gọi tắc là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại khoản 16 Điều 7 Mục 1 Chương II quy định về giá tính thuế GTGT:

“16. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế =

Giá trọn gói

1 + thuế suất

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ công văn số 5349/TCT-CS ngày 11/12/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chính sách thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực ký hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch cho ông Nguyễn Xuân Dương đi du lịch Thái Lan, sau đó Công ty Ngân Lực ký hợp đồng thuê Công ty CP nối liền Châu Á để thực hiện hợp đồng tổ chức tour du lịch đã ký với ông Nguyễn Xuân Dương thì Công ty CP đầu tư và phát triển Ngân Lực xuất hóa đơn cho ông Nguyễn Xuân Dương với thuế suất thuế GTGT 10%, các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản chi vé vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn