BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 843/TCHQ-GSQL
V/v: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty cổ phần May Khánh Hòa
- Xí nghiệp May Mỹ Tho
- Công ty Dệt May Thăng Long

Trả lời công văn số 05/MKH ngày18/01/2005 của Công ty cổ phần May Khánh Hòa, công văn số 14/2005/MT ngày18/02/2005 của Xí nghiệp May Mỹ Tho về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hảiquan đối với hàng gia công tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 01/TT-CT ngày 08/01/2005 của Công ty Dệt May Thăng Long về đề nghị được tiếptục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Chi cục Hải quan Nam Định.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: việc làm thủ tục hải quan đốivới hàng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quantỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơicó trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính, trụ sở chi nhánh). Quy định này vừatạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho công tác quản lýcủa cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, tại các tỉnh Khánh Hòa,Tiền Giang, Thái Bình đều đã có tổ chức Hải quan; hơn nữa tại Chi cục Hải quanquản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hiện tại đang quá tảivề số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan, trụ sở chật hẹp, nếu tậptrung các doanh nghiệp về đây làm thủ tục sẽ không đáp ứng được yêu cầu thôngquan nhanh chóng.

Vì vậy, nếu Công ty cổ phần MayKhánh Hòa, Xí nghiệp May Mỹ Tho không có chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Dệt May Thăng Long không có chi nhánh hoặc cơ sở gia côngtại Nam Định thì trừ những hợp đồng gia công đang thực hiện được tiếp tục làmthủ tục tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải quan Nam Định cho đến khi kết thúchợp đồng, những hợp đồng gia công mới chưa làm thủ tục tiếp nhận phải làm thủtục tại đơn vị Hải quan theo đúng quy định của Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày24/8/2004.

Tổng cục Hải quan xin trả lời đểdoanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- HQ các tỉnh, TP (để thống nhất thực hiện);
- Lưu: VT; GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An