BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nng.
(Đ/c: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3112/CV-CT ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nng (Công ty) về việc cách hiu mã hàng 3004.20.71. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn c Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đi, b sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 thì:

Các mặt hàng thuộc mã số 3004.20.71 bao gồm “Thuốc thuộc nhóm 30.04, chứa tetracylin hoặc chloramphenicol hoặc các dn xuất của tetracylin hoặc các dn xuất của chloramphenicol, dạng uống hoặc dạng mỡ”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK- Đ.Th
y (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương