TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84301/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu điện và cơ khí
Địa chỉ: Số 240-242 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100106634

Trả lời công văn số 66/2015/EM J ngày 01/12/2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu điện và cơ khí hỏi về chính sách, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền...”

- Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và im giữ hóa đơn tại người bán.Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định s51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủquy địnhvề xử lý đối với hóa đơn đã lp:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăngtiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty nhận được khoản tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng...thì khi nhận tiền Công ty lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn giao cho khách hàng không đúng thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai và đồng thời lập phiếu thu, phiếu chi, điều chỉnh lại việc kê khai thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty cổ phn Tập đoàn vật liệu điện và cơ khí biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn