BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8433/TCHQ-TXNK
V/v Đề nghị gỡ phần lệ phí treo trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH một thành viên Thảo Duy.
(Cụm CN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn TP. Tân An, Tỉnh Long An)

Phúc đáp công văn số 01/06-TD/2014 ngày 30/6/2014 củaCông ty TNHH một thành viên Thảo Duy đề nghị gỡ phần treo nợ phí Hiệp hội Điềutrên hệ thống VNACCS/VCIS; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/6/2014 Tổng cục Hải quan có công văn số 7963/TCHQ-TXNKhướng dẫn việc thực hiện thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội. Theo đó, Tổng cục Hảiquan không thiết lập thu phí tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS mà hệ thống kếtoán của hải quan sẽ tự động quản lý phí thu hộ các Hiệp hội từ ngày 01/7/2014.Vì vậy, trên hệ thống VNACCS/VCIS sẽ không treo nợ phí của các Hiệp hội nênkhông ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thànhviên Thảo Duy được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK Tuấn (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng