BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Gia hạn thời gian đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
Trả lời công văn số 1290/HQBP-NV ngày 18/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước báo cáo, đề xuất được đưa hàng hóa vào tập kết để chờ làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tại công văn số 1290/HQBP-NV về việc cho phép doanh nghiệp được đưa vào địa điểm tập kết hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Hoàng Diệu, do địa điểm này đã được xây dựng hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh, có hệ thống chiếu sáng đảm bảo công tác giám sát của cơ quan hải quan, thời gian đến hết 31/12/2014.
2. Đối với địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Hoàng Diệu đang triển khai xây dựng, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tiến hành làm việc cụ thể với Cục Giám sát quản lý và Vụ Tài vụ - Quản trị để thống nhất cách thức triển khai thực hiện, làm các thủ tục thành lập địa điểm đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2013/TT-BTC , trình Tổng cục Hải quan xem xét Quyết định.
3. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành bố trí nhân lực, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào địa điểm tập kết và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài vụ-Quản trị (để thực hiện)
- Cty TNHH SX-TM-DV-GN-XNK Quang Minh (đ/c: 23 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM; thay trả lời công văn 0701/CV /2014);
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh