TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Nam Samho
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Mã số thuế: 0300812669

Trả lời văn bản số 012012/VNSH-TTHT ngày 02/02/2012 của Công ty về thuế

Căn cứ Điểm 2.2 Mục I Phần B,Điểm 5 Mục I Phần B và Điểm 1 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:

“Khấu trừ thuế là việc tổchức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập củađối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập”

“Thời điểm xác định nhập từ tiền luơng, tiền cônglà thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế”

Trường hợptheo ví dụ của công ty, ông Nguyễn Văn A là cá nhân cư trú không có người phụthuộc có tiền lương tháng 12/2011 là 5 triệu đồng và tiền thưởng tết là 4

- Tổng thunhập chịu 5 triệu đồng + 4,5 triệu đồng= 9,5triệu đồng

- Thu nhậptính 9,5 triệu đồng – 4 triệu đồng = 5,5 triệuđồng

- Số thuếTNCN phải 5 triệu đồng x 5% + 500.000 đồng x10%= 300.000đồng

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
199-20430/2012-ntn

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga