BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 844/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 02/CT-KTT ngày 02/01/2009 của Cục thuếthành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vậnchuyển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.37, mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT.

Tại điểm 2.38 mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:"Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, khôngphân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lýchỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp hàng hoá, hành lý", áp dụng thuế suất thuếGTGT 5%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty vận tải dịchvụ Cần Thơ ký hợp đồng với Công ty liên doanh xi măng Holcim thực hiện dịch vụvận chuyển cao su phế phẩm thì dịch vụ vận chuyển này thuộc diện chịu thuế GTGTvới thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Cần Thơ đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương