VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8442/VPCP-KTTH
V/v tổ chức chương trình hội thảo, tập huấn về bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Pháttriển Việt Nam tại công văn số 3955/NHPT-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2009 về tổchức chương trình hội thảo, tập huấn về bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ngân hàng Phát triển Việt Nam báocáo Bộ Tài chính cụ thể về nội dung chương trình, thời gian tổ chức, thành phầntham gia, bảo đảm chương trình hội thảo, tập huấn được tổ chức hiệu quả, tiếtkiệm, đạt được mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, QHQT, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Văn Phượng