BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 845/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 86/HQĐN-NV ngày12.01.2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nêu tại trích yếu. Sau khixem xét, Tổng cục Hải quan có kiến như sau:

1. Về việc khớp số liệu thu ngân sách hàng năm giữa Hải quanvà Kho bạc vào cuối niên độ kế toán:

Đề nghị đơn vị thực hiện theo công văn số 99/TCHQ ngày07.01.2009 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu thuếcuối niên độ kế toán.

2. Về vướng mắc do người nộp thuế nộp sai sắc thuế, nộp nhầmtài khoản cơ quan thụ hưởng... vào cuối niên độ kế toán như đơn vị đã nêu tạicông văn số 86/HQĐN-NV ngày 12.01.2009, đề nghị thực hiện như sau:

2.1 Đối với các khoản thu cần điều chỉnh, phát sinh trướckhi Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lựcthì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4536/TCHQ-KTTT ngày 12.09.2008 v/v xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tàikhoản cơ quan thụ hưởng; và công văn số 6265/TCHQ-KTTT ngày 05.12.2008 v/vthanh toán theo trình tự, xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoản cơquan thụ hưởng.

2.2 Đối với các khoản thu cần điều chỉnh, phát sinh sau thờiđiểm Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lựcthì thực hiện theo quy định tại:

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhànước.

- Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 15.01.2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ (Điểm 8 hướng dẫn về việc nộp tiềnthuế theo trình tự).

Căn cứ điểm 3, Điều 80 Luật ban hành các văn bản quy phạmpháp luật, các đơn vị sử dụng các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008: Mẫu số C1-01/ NS: Lệnh thu Ngân sách; Mẫu sốC1- 04/NS : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách; Mẫu số C1- 05/NS : Lệnh hoàn trảkiêm bù trừ thu NSNN; Mẫu số C1- 07/NS : Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN; Mẫu 05/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, để thay thế chocác mẫu chứng từ kế toán sau:

Mẫu số C7-HQ: Giấy đề nghị hoàn thuế ban hành kèm theo Thôngtư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính;

Mẫu số C4-HQ: Lệnh thu thuế, thu phạt; Mẫu C9-HQ: Giấy xácnhận tiền thuế chưa được hoàn trả; Mẫu C25-HQ: Chứng từ điều chỉnh khoản thu;Mẫu số C28-HQ: Phiếu báo điều chỉnh thuế, ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17.10.2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng