B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8452/BYT-VPB1
V/v ng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các bệnh viện

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thời gian vừa qua, tại một số bệnh viện đã xảy ra tình trạng gây ri mt an ninh trật tự, đâm chém bệnh nhân, hành hung y, bác sỹ, cản trở các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành Y tế. Các vụ việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế và làm hư hỏng trang thiết bị y tế, tài sản của bệnh viện. Đ khắc phục và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện trong thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh/thành ph, Công an quận, huyện trên địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, tăng cường đ cao cnh giác, phát hiện các đối tượng gây rối tại các khu vực cấp cứu, khám chữa bệnh. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ nhân viên y tế.

3. Phối hợp với Công an địa phương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các bệnh viện, tăng cường chế độ trực ban trực chiến, ngăn chặn kịp thời các hành vi đe dọa tn công cán bộ y tế và người dân đến khám cha bệnh tại các bệnh viện.

4. Trao đi, thống nhất với Công an địa phương tăng cường lực lượng công an, bảo vệ khu vực lân cận bệnh viện và xây dựng Kế hoạch, phương án phối hợp trong trường hợp có vụ việc xảy ra.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Quý Đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo, thông tin về Văn phòng Bộ Y tế khi có vụ việc xảy ra. Mọi chi tiết xin liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Tng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại/Fax: 04 362732155, 0912 218578./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Bộ Công an (A83) (để phi hợp);.
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB (để thực hiện);
-
Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến