VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8458/VPCP-QHQT
V/v hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn KTS ARCASIA tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Hội kiến trúc sư Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị củaHội kiến trúc sư Việt Nam tại văn bản số 107/KT ngày 25 tháng 8 năm 2010 vềviệc xin hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúc sưkhu vực châu Á (ARCASIA) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý vềnguyên tắc việc hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúcsư ARCASIA tại Đà Nẵng năm 2011 như đề nghị của Hội kiến trúc sư Việt Nam nêutại văn bản trên.

2. Hội kiến trúcsư Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về nguồn và kinh phí hỗ trợ từngân sách nhà nước để tổ chức kỳ họp như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13963/BTC-HCSN ngày 18 tháng 10 năm 2010, trình duyệt theo quy định hiện hành,đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c).
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc