TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 846/GSQL-GQ2
V/v thanh lý hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Comin Việt Nam
(địa chỉ: tầng 6, tòa nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 100614/CVngày 10/6/2014 của Công ty TNHH Comin Việt Nam về việc thanh lý tài sản cố địnhcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thươngmại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn cụ thể đối tượng, điều kiện thanh lý hànghóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên quy định về hồ sơ, thủ tụcđối với hoạt động thanh lý. Riêng việc thanh lý hàng nhập khẩu đã chịu thuếnhập khẩu do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định trên cơ sở phùhợp vớiđiều kiện thanh lý hàng nhập khẩunêu tại khoản c mục 4 Phần II Thôngtư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên.

Thủ tục hải quan đối với hoạt động thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễnthuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện; trường hợp còn vướng mắc, đềnghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công tybiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha