TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 846/TCHQ-GSQL
V/v: Xác nhận TX đối với hàng GC XK qua đường HK theo hành lý xách tay

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 386/HQTP .NV ngày 14/02/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận thực xuất đối với trường hợp gia công xuất khẩu qua đường hàng không theo hành lý xách tay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp nêu trên, do việc xuất khẩu theo hành lý xách tay nên không có vận tải đơn; vì vậy, đơn vị Hải quan quản lý hàng gia công khi xác nhận thực xuất đối với trường hợp này được thay vận tải đơn bằng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh Việt Nam có xác nhận thực xuất của công chức Hải quan đội thủ tục hành lý xuất cảnh thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu