BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 846/TCHQ-TXNK
V/v chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 54/HQHT-NVngày 13/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình chênh lệch trịgiá hàng hóa nhập khẩu khẩu thuế tạo TSCĐ của Công ty TNHH gang thép Hưng NghiệpFormosa Hà Tĩnh (Công ty FHS). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1- Về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế:

Theo quy định tại điểm b2 khoản 4 Điều101 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Trường hợpDanh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từng hạng mục,công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hảiquan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hảiquan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnhlà phù hợp với nhu cầu của dự án.

2- Về trị giá tính thuế và nghi vấn khai tăng trịgiá tính thuế, chuyển giá:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện kiểmtra, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 1Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp cónghi vấn doanh nghiệp khai tăng trị giá hàng hóa nhằm nâng cao chi phí đầu vào,chuyển giá thì phối hợp với Cục Thuế địa phương để tổ chức kiểm tra, làm rõ vàxử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh HàTĩnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn