BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 846 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Chi nhánh Công ty bảo hiểm dầu khí tại Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2816/CT-TQD ngày 20/12/2002 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tiền bồi thường bảo hiểm thuộc diện chịu thuế GTGT, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Từ ngày 01/01/2002 đến hết ngày 30/9/2002; Theo quy định tại điểm 1,2b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào với tỷ lệ 03% trên giá mua theo hoá đơn đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm) thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh bảo hiểm.

- Từ ngày 01/10/2002 đến hết ngày 31/12/2002; Theo quy định tại Điểm 1.b, Mục IV, Thông số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 01% trên giá mua đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm) thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh bảo hiểm.

- Từ ngày 01/01/2003 trở đi: Theo quy định tại điểm 1, Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 2946 TCT/NV5 ngày 07/7/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến