Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 846 TCT/NV7
NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 504/CT-NV ngày 28/5/2002 của Cục thuế về việc nộp tiền sử dụng đất; Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 1.7, điểm 2, điểm 1.8 Phần CThông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đấtthì việc miễn tiền sử dụng đất chỉ xét một lần theo hộ gia đình cho những ngườicó chung quyền sử dụng đất hợp pháp và diện tích đất tính theo các mảnh đấtthực tế mà họ có quyển sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộgia đình theo quy định. Trường hợp người sử dụng mảnh đất thuộc diện chính sáchxã hội đã có nhà ở, đất ở nay có thêm lô đất mới thì họ vẫn được xét miễn giảmtiền sử dụng đất nếu đất ở cũ chưa vượt quá hạn mức đất ở theo hộ gia đình vàchỉ được xét miễn giảm cho phần diện tích đất ở còn thiếu so với hạn mức đất ởcủa hộ đó.

Đối với cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị quân đội có doanhtrại đóng quân trên địa bàn thuộc tỉnh, thành phố (có đăng ký hộ khẩu với tỉnhtheo phân cấp quản lý) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở.Nếu người được giao đất là thương binh, người có công với cách mạng thì thuộcđối tượng để xét miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp cán bộ,chiến sỹ không có hộ khẩu trên địa bàn thuộc tỉnh, thành phố đó thì không đủ cơsở để xét giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

2. Theo quy định tại điểm 1.8 Phần C Thông tư số 115/TT-BTC trên thì việc miễn tiền sử dụng đất chỉ xét một lần đối với hộ gia đình chonhững người có chung quyền sử dụng đất hợp pháp và không có quy định xét chohưởng thay. Vì vậy, người được thừa kế đất đai của người chết không được xemxét giảm tiền sử dụng đất theo quy định đối với diện tích đất nhận thừa kế nếungười thừa kế không phải là đối tượng được xét miễn giảm tiền sử dụng đất.

3. Theo quy định tại Mục II Phần F Thông tư số115/2000/TT-BTC trên thì:

- Các trường hợp nộp tiền sử dụng đất từ sau ngày Nghị địnhsố 38/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (8/9/2000) được thực hiện nộp tiền sửdụng đất, xử lý miễn giảm; và xét chậm nộp tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tạiThông tư này.

- Các trường hợp đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy địnhtrước ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không truy thutruy hoàn theo quy định này.

- Trường hợp đối tượng thương binh nếu đã làm thủ tục xincấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sáchNhà nước (kể cả phần xin chậm nộp) trước ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành thì không được xét giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Nếu người nộp tiền sử dụng đất tiếp tục có khó khăn không cókhả năng nộp được tiền sử dụng đất thì tiếp tục làm đơn xin gia hạn chậm nộptiền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.