TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 846/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội

Trả lời công văn số 24/CVCX-TX ngày 13/1/2006 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội hỏi về việc sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn NSNN được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước cho thuê đất, được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh với nước ngoài, thì số tiền thuê đất góp vốn liên doanh là phần vốn của Nhà nước đầu tư do doanh nghiệp (Bên Việt Nam) và doanh nghiệp phải nộp tiền thu về sử dụng vốn NSNN theo quy định hiện hành. Thời điểm tỉnh và nộp tiền thu về sử dụng vốn NSNN được tính từ thời điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh”.

Công ty công viên cây xanh (nay là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội) được NSNN hoàn trả số tiền thuê đất đã nộp sau khi đạ bù trừ số tiền sử dụng vốn phải nộp vào NSNN theo hướng dẫn nêu trên, mà nguồn nộp tiền thuê đất từ thu nhập sau thuế, thì số tiền NSNN hoàn trả được phân phối vào các quỹ của doanh nghiệp theo tỷ lệ quy định tại phần B mục II Thông tư số 64/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương