BY TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KH
ÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/KCB-ĐD
V/v tăng cường thực hiện Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các ngành;
- Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Trong những năm gần đây, Bộ Y tế đã ban hành nhiềuhướng dẫn kiểm soát lây nhiễm trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh, trong đó cóHướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơsở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn) banhành tại Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012. Thực tế cho thấy,nhân viên y tế là đối tượng có nguy cơ cao mắc các tác nhân gây bệnh qua phơinhiễm với máu và dịch tiết sinh học của người bệnh, đặc biệt ở khu vực cấp cứu,ngoại khoa, sản khoa nếu không tuân thủ đúng nội dung phòng ngừa chuẩn.

Để thực hiện tốt Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn, xử lýđúng quy trình các trường hợp phơi nhiễm, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế,người bệnh và cộng đồng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủtrưởng Y tế các ngành Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnhtrực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo đơn vị trựcthuộc thực hiện tốt nhũng nội dung sau đây:

1. Tổ chức ràsoát và thực hiện nghiêm ngặt các nội dung Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn;

2. Cung cấp đủ nguồn lực để thực hiện phòng ngừachuẩn. Bảo đảm luôn sẵn có phương tiện phòng hộ cá nhân và các hóa chất thiếtyếu tại các vị trí thích hợp để phòng ngừa lây nhiễm khi cấp cứu, thực hiệnphẫu thuật, thủ thuật ở người bệnh;

3. Tổ chức đàotạo, đào tạo lại cho nhân viên y tế tại đơn vị về các nội dung phòng ngừa chuẩn;

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấpnguồn lực, việc tuân thủ quy trình phòngngừa chuẩn và quản lý tốt các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp tại đơn vị.

Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn đã được đăng tải trênWebsite Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại địa chỉ kcb.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, ĐD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thành