TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8474/CT-TTHT
V/v: Ủy nhiệm lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Tổng cục Thuế
Địa chỉ: 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nhận đượcvăn bản số 5168/CCT-TTHT ngày 01/09/2011 của Chi cục Thuế Quận 1 về ủy nhiệmlập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư PhươngTrang; Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kính trình Tổng cục thuế như sau:

- Căn cứ điều 15, chương III Thông tưsố 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm chobên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệmcho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấuđơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in đượcin từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóngdấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữabên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghiđầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, kýhiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số … đến số …)); mục đích ủy nhiệm; thờihạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm(nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủynhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủynhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thờihạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có)của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải đượcgửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thôngbáo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để ngườimua hàng hóa, dịch vụ được biết.

5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấmdứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bênđược ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa,dịch vụ.

6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệmphải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm trong báo cáosử dụng hóa đơn hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Trường hợp của Công ty Cổ phần Đầutư Phương Trang có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện dự án kinh doanh bấtđộng sản tại Đà Nẵng, nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại Đà Nẵng đểkinh doanh dự án này, Công ty đã vận dụng điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ủy nhiệm cho bên thứ ba (đơn vị nhận ủy nhiệm) không phải là đơn vị trực thuộchạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang bán hàng và sử dụng hóađơn của mình để lập cho khách hàng tại Đà Nẵng.

Ý kiến của Cục Thuế TP việc ủy nhiệmcho bên thứ ba lập hóa đơn theo quy định tại điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC không phải là ủy nhiệm cho bên thứ ba thay mặt mình bán hàng hóa, dịch vụ do đóviệc kinh doanh dự án này phải do Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang trực tiếp thực hiện, Công ty chỉ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn giaocho khách hàng.

Cục Thuế TP kính trình Tổng cục Thuếxem xét có ý kiến chỉ đạo để Cục Thuế TP thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.1
- P.PC
- Cty CPĐT Phương Trang
- Lưu (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh