VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8475/VPCP-KNTN
V/v tình hình thực hiện Công điện số 1126/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủtại Phiếu trình giải quyết công việc số 10200/PTr-KNTN ngày 19 tháng 10 năm2012 về tình hình thực hiện Công điện số 1126/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, có ý kiến như sau:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, CôngThương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thựchiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1126/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thươngmại và hàng giả và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinhdoanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương lậpmột số Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công điệnsố 1126/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế trách nhiệm và quan hệphối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranhphòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Lập phương án đấu tranhcó hiệu quả đối với tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là nhữngtháng cuối năm và Tết nguyên đán Quý Tỵ trong đó tập trung vào các mặt hàngpháo, thuốc nổ, xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá, gia cầm, thực phẩm, điện thoại,máy tính bảng tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển trêncác tuyến, địa bàn trọng điểm: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Trị,thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh; báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ để cóchỉ đạo kịp thời.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng cục Hải quan (Bộ TC);
- Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ CA);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (bộ QP);
- Cục Quản lý thị trường (Bộ CT);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng