BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847a/QLD-CL
V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 2)

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫnđấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BYTngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơsở y tế;

Căn cứ công văn số 14448/QLD-GTngày 21/9/2012 của Cục Quản lý dược về việc công bố danh sách cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP;

Căn cứ công văn số 20215/QLD-CLngày 27/12/2012 của Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn công bố cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU-GMP,

Cục Quản lý dược thông báo:

- Công bố danh sách cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU-GMP (Đợt 2).

- Danh sách được đăng tải trêntrang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược Địa chỉ: http:/www.dav.gov.vn -Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tếtrên địa bàn để các cơ sở thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GT-VT - Bộ Giao thông vận tải;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng