VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 848/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của các tỉnh: An Giang, Lào Cai, Hải Dương

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Lào Cai, Hải Dương.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dântỉnh An Giang tại văn bản số 08/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014; của Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 240/UBND-TH ngày 21 tháng 01 năm 2014; củaỦy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại văn bản số 07/TTr-UBND ngày 17 tháng 01 năm2014 về việc hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện một số dự án quantrọng cấp bách của địa phương; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành,trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản củaUBND các tỉnh nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng