BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Mở lối mở và tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo qua khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Trả lời công văn số 2023/UBND-CT ngày 03/6/2014 về việc mở 04 lối mở trên biên giới tỉnh Lào Cai và công văn số 174/BC-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo qua khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị mở 04 lối mở trên biên giới tỉnh Lào Cai:
- Trên cơ sở đánh giá tại Biên bản khảo sát thực địa vị trí xác định các lối mở trên biên giới tỉnh Lào Cai ngày 12/6/2014 giữa các đơn vị Ủy ban HTQLCK phía Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan và tỉnh Lào Cai. Bộ Tài chính nhất trí chủ trương của UBND tỉnh Lào Cai về việc mở 04 lối mở (Bản Quẩn, Na Lốc, An Quang, Lũng Pô) tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại, xuất khẩu hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại biên giới.
- Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bãi tập kết hàng hóa có hàng rào bao quanh, có điện chiếu sáng, nơi làm việc đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan tại 04 lối mở (Bản Quẩn, Na Lốc, An Quang, Lũng Pô), tỉnh Lào Cai.
Sau khi hoàn thiện xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật và được UBND tỉnh Lào Cai Quyết định công bố, Bộ Tài chính sẽ giao cho Tổng cục Hải quan trên cơ sở số lượng biên chế hiện có, chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai triển khai lực lượng phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động tại các lối mở và chủ động phối hợp với các lực lượng (Biên phòng, Kiểm dịch...) theo đúng quy định pháp luật về thủ tục hải quan.
2. Việc tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo:
Về kiến nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản văn số 174/BC-UBND ngày 11/6/2014 về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo qua khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho đến khi hoàn thiện các thủ tục chính thức và có Quyết định công bố mở lối mở thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Bộ Tài chính đề nghị thực hiện khi trên thực tế đảm bảo thực hiện kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước (Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch), không để xảy ra vi phạm pháp luật về thương mại, hải quan.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo bằng tiếng anh và tiếng việt

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Quốc Phòng (BTL, BĐBP), Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn (để p/h);
- Lưu: VT, TCHQ (15)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn