BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 8482/BGDĐT-KHCNMT
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng
Các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện,trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọitắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012, nhưsau:

I. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước bao gồm:

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhànước.

- Nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước.

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước.

- Dự án KH&CN có quy mô lớn.

- Dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nôngthôn và miền núi.

- Nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từQuỹ KH&CN Quốc gia.

- Nhiệm vụ KH&CN để hình thành sản phẩm quốc gia (tiêu chí xácđịnh sản phẩm quốc gia trong Phụ lục I kèm theo).

- Nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư dự kiến sẽ ký kết với các nước.

- Nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và khai thác quỹ gen.

Các đơn vị hướng dẫn các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc (Trường,Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm, …) đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước theomẫu 1-Phụ lục I, tổng hợp thành danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhànước theo mẫu 2 - Phụ lục I. Riêng đề xuất về nhiệm vụ nghị định thư lập thànhdanh mục theo mẫu 3 - Phụ lục I.

II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Căn cứ tiềm lực khoa học và công nghệ, nhu cầu phục vụ phát triển giáodục và đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đơn vị đề xuất các chươngtrình nghiên cứu khoa học theo mẫu 1 - Phụ lục II. Đề xuất chương trình nghiêncứu khoa học cần được thông qua hội đồng khoa học của đơn vị. Nếu có nhiều đềxuất về chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ cần lập thành danh mục đề xuấtvề chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ theo mẫu 2 - Phụ lục II.

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các đơn vị hướng dẫn các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc đề xuất đềtài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 3 - Phụ lục 2, tổng hợp thành danh mục đề xuất đềtài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 4 - Phụ lục II.

3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lập theo mẫu 5 - Phụ lục II.Khi lập đề xuất cần nghiên cứu Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệmban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu từ nguồn vốn sự nghiệpKH&CN thực hiện năm 2012 được lập theo mẫu 6 - Phụ lục II. Các đơn vị cầntham khảo công văn số 13254/BGDĐT-KHCN ngày 19/12/2007 về việc hướng dẫn xâydựng và quy trình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

5. Dự án chống xuống cấp, sửa chữa xây dựng nhỏ

Các đơn vị lập đề xuất dự án chống xuống cấp, sửa chữa xây dựng nhỏ theomẫu 7 - Phụ lục II.

6. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác bao gồm các hội thảo, hộinghị khoa học, nhiệm vụ phục vụ quản lý, phát triển ngành, … các đơn vị đề xuấttheo mẫu 8 - Phụ lục II.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiệnnăm 2012 theo các mẫu 1, 2 Phụ lục III, bao gồm:

1. Đề tài KH&CN cấp cơ sở.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiêncứu sinh.

3. Hội nghị, hội thảo khoa học.

4. Hoạt động thông tin khoa học công nghệ

5. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

6. Hoạt động An toàn lao động.

7. Hoạt động Sở hữu trí tuệ.

8. Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng.

9. Hoạt động tham gia các Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) quốc giavà khu vực.

10. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác.

IV. TIẾN ĐỘ

Các đơn vị nộp kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012 cho Bộ Giáo dụcvà Đào tạo theo tiến độ sau:

* Trước ngày 28 tháng 02 năm 2011:

- Công văn của đơn vị.

- Danh mục và Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước.

- Danh mục và Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

* Trước ngày 25 tháng 6 năm 2011:

- Công văn của đơn vị.

- Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

 * Bản in gửi cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáodục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

* Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: [email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình,tiến độ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012 trên đây. Bộ chỉ xemxét đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2012 những đề xuất nhiệm vụ, đề tài, dự án,v.v… thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Đức Thịnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 8482/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệCông văn 8482/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệCông văn 8482/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ