VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8486/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét kiến nghịcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Thườngniên IMF/WB (công văn số 202/TTr-NHNN ngày 02 tháng 11 năm 2010), Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Ngânhàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp vớiQuỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) theo dõi chặt chẽ diễnbiến kinh tế thế giới, từ đó xây dựng và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cácgiải pháp và chính sách đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảođảm tăng trưởng hợp lý;

- Phối hợp vớiVăn phòng đại diện Nhóm tại WB chuẩn bị nội dung tham dự cuộc họp IDA 16 tại Bỉ(đặc biệt lưu ý nội dung liên quan đến việc điều chỉnh thời hạn vay vốn cũngnhư các yếu tố ưu đãi khác của IDA đối với các quốc gia vay hỗn hợp), báo cáokết quả lên Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp vớiBộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề xuất về khảnăng tham gia Chương trình đánh giá khu vực tài chính, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét quyết định.

2. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cácchương trình/dự án vay vốn của WB trong tài khóa 2011, bảo đảm việc đàm phán vàký kết trước tháng 6 năm 2011.

3. Bộ Tài chínhphối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ ngành liên quan khẩn trươnghoàn thành Đề án huy động và sử dụng vốn vay IBRD của WB, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc