CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8494/BTC-QLCS , NGÀY10 THÁNG 7 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNGVÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC TRANG CẤP

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀICHÍNH SỐ 8494/BTC-QLCS, NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2006
VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ TÀISẢN ĐƯỢC TRANG CẤP ĐỂ
PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QUẢN LÝDỰ ÁN
CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ

- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

Đểđảm bảo hiệu quả trong việc quản lý,sử dụng và xử lý tài sản được trangcấp để phụ vụ hoạt động củacác Ban Quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sáchNhà nước; tránh thất thoát, lãng phí tài sản hoặcsử dụng tài sản không đúng mục đích, khôngđúng chế độ do Nhà nước quy định;Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trungương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác chủ dự án, chủ đầu tư, Ban Quản lýdự án (gọi chung là Ban Quản lý dự án) và cácđơn vị có liên quan thực hiện một sốcông việc sau đây:

1. Tiến hành rà soát, kiểm tra tình hìnhquản lý, sử dụng và xử lý đối với tài sảnlà trụ sở làm việc, ô tô, xe máy được trangcấp để phục vụ hoạt độngcủa tất cả các Ban Quản lý dự án, bao gồmcả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợphát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợkhông hoàn lại; trên cơ sở đó, tổng hợp báocáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sảnđược trang cấp để phục vụhoạt động của các Ban Quản lý dự án nhưsau:

a. Các Ban Quản lý dự án lập báo cáo theoMẫu số 01A/TSDA và Mẫu số 02A/TSDA đính kèm côngvăn này; Đối với các Ban Quản lý dự ánthuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quanTrung ương của các đoàn thể; Đốivới các Ban Quản lý dự án thuộc địa phươnggửi báo cáo về UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

b. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của cácđoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tổng hợp báo cáo theo Mẫusố 01B/TSDA và Mẫu số 02B/TSDA đính kèm công vănnày, gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý côngsản) trước ngày 15/8/2006.

2. Tăng cường công tác quản lý đốivới tài sản được trang cấp đểphục vụ hoạt động của các Ban Quản lýdự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nướcthuộc phạm vi mình quản lý; cụ thể như sau:

a. Đối với các dự án đãkết thúc: Thực hiện việc kiểm kê tài sản,lập phương án xử lý tài sản và tổ chứcxử lý tài sản theo đúng quy định tại Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc quản lý và xử lý tài sản của các dự ánsử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự ánkết thúc. Trường hợp dự án đã kết thúc,mà không báo cáo cơ quan thẩm quyền để xử lýtài sản, thì Thủ trưởng Ban quản lý dự án vàThủ trưởng cơ quan chủ quản dự ánphải chịu trách nhiệm theo quy định của phápluật.

b. Đối với các dự án đanghoạt động: Thực hiện việc quản lý,sử dụng tài sản đúng mục đích, tiếtkiệm, có hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quanNhà nước có thẩm quyền xử lý đốivới những tài sản không còn sử dụngđược hoặc không cần sử dụng trong quátrình thực hiện dự án; nghiêm cấm việc cho,mượn, bán, chuyển nhượng tài sản trái quyđịnh, không đúng thẩm quyền.

Trong quá tình thực hiện, nếu phát sinhvướng mắc, đề nghị các cơ quan,đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đểphối hợp xử lý.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨTRƯỞNG

ĐỗHoàng Anh Tuấn


BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công văn 8494/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các ban quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Mẫu số 01A/TSDA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đã kếtthúc)

I. Bảntổng hợp tình hình xử lý tài sản:

1. Đối với tài sản là ô tô, xe máy:

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Thời điểm dự án kết thúc

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

(cái)

Ghi chú

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Tái xuất (cái)

Thanh lý (cái)

Điều chuyển (cái)

Bán (cái)

Xử lý khác (cái)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Tài sản phục vụ công tác chung của Ban QLDA

- Ô tô

- Xe máy

II

Tài sản của từng dự án

1

Dự án A

- Ô tô

- Xe máy

2

Dự án B

(Danh mục tài sản như trên)

3

Dự án C

(Danh mục tài sản như trên)

Tổng cộng (I + II)

2. Đối với tài sản là trụsở làm việc:

Số TT

Danh mục tài sản

Nguồngốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích

(m2)

Thời điểm dự án kết thúc

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

Ghi chú

Đất

Nhà

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Thanh lý

Điều chuyển

Bán

Xử lý khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Trụ sở phục vụ công tác chung của Ban QLDA

- Nhà 1

- Nhà 2

- …

II

Trụ sở của từng dự án

1

Dự án A

- Nhà 1

- Nhà 2

- …

2

Dự án B

(Danh mục tài sản như trên)

3

Dự án C

(Danh mục tài sản như trên)

Tổng cộng (I + II)

II. Cácvướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị xử lý(nếu có):

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày …..tháng….năm….

Thủ trưởng Ban QLDA

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng chocác Ban QLDA

- Cột "Nguồn gốc tàisản": Ghi rõ tạm nhập, nhận điềuchuyển, Nhà nước giao, mua sắm, xây dựng mớiv.v…

- Cột 10: Ghi rõ đơn vị đượcnhận điều chuyển tài sản; Cột 11: Ghi rõ bánđấu giá hay bán chỉ định tài sản

- Cột 12 "Xử lý khác": Ghirõ: Cho mượn, cho thuê v.v…

- Trường hợp tài sản phụcvụ hoạt động của Ban QLDA bị mấthoặc thiếu hụt so với sổ sách, thì ghi rõ vàoCột 14 "Ghi chú"

CƠ QUAN BÁO CÁO:………

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 01B/TSDA

Công văn 8494/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các ban quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢNPHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp dụng đối với các dự án đã kết thúc)

I. Bảngtổng hợp tình hình xử lý tài sản:

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

(cái)

Ghi chú

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Tái xuất (cái)

Thanh lý (cái)

Điều chuyển (cái)

Bán (cái)

Xử lý khác (cái)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Ban QLDA 1

1

Tài sản phục vụ công tác chung

- Trụ sở

- Ô tô

- Xe máy

2

Tài sản phục vụ từng dự án (*)

- Trụ sở

- Ô tô

- Xe máy

II

Ban QLDA 2

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

III

Ban QLDA 3

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

………..

Tổng cộng:

II. Cácvướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghịxử lý (nếu có):

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày…..tháng …..năm….

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng chocác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, cơ quan TƯ của các đoàn thể, UBNDcấp tỉnh

- (*) "Tài sản phục vụtừng dự án" là số tổng hợp "tài sảnphục vụ từng dự án" của tất cả cácdự án thuộc một Ban QLDA

- Khi gửi báo cáo này vềBộ Tài chính, đề nghị kèm theo báo cáo (theo Mẫusố 01A/TSDA) của tất cả các Ban QLDA


BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02A/TSDA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀISẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đanghoạt động)

I. Đốivới tài sản là ô tô, xe máy

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Thời điểm dự kiến kết thúc dự án

Ghi chú

Nguyên giá

GTCL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tài sản phục vụ công tác chung của Ban QLDA

- Ô tô

- Xe máy

II

Tài sản của từng dự án

1

Dự án A

- Ô tô

- Xe máy

2

Dự án B

(Danh mục tài sản như trên)

3

Dự án C

(Danh mục tài sản như trên)

….

…………..

Tổng cộng (I + II)


II. Đốivới tài sản là trụ sở làm việc:

Số TT

Danh mục tài sản

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích (m2)

Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Thời điểm dự kiến kết thúc dự án

Ghi chú

Đất

Nhà

Nguyên giá

GTCL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Trụ sở phục vụ công tác chung của Ban QLDA

- Nhà 1

- Nhà 2

- ….

II

Trụ sở của từng dự án

1

Dự án A

- Nhà 1

- Nhà 2

- ….

2

Dự án B

(Danh mục tài sản như trên)

3

Dự án C

(Danh mục tài sản như trên)

…..

………..

Tổng cộng (I + II)

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày…..tháng….năm….

Thủ trưởng Ban QLDA

(Ký tên, đóng dấu)

Ghichú: - Mấu này ápdụng cho các Ban QLDA

- Cột "Nguồn gốc tàisản": Ghi rõ tạm nhập, nhận điềuchuyển, Nhà nước giao, mua sắm, xây dựng mớiv.v…

- Cột "Tổ chức, cá nhânđược giao trực tiếp quản lý, sửdụng tài sản": Ghi rõ tổ chức, cá nhânđược giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản (kể cả cácnhà thầu, tư vấn, giám sát, các Ban QLDA khu vực, cácdự án thành phần v.v…)

- Cột "Thời điểmkết thúc dự án": Ghi rõ thời điểm dự án hoànthành theo Dự án đầu tư được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02B/TSDA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀISẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đanghoạt động)

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Số lượng tài sản dự kiến phải xử lý khi dự án kết thúc (cái) (**)

Ghi chú

Nguyên giá

GTCL

2006

2007

2008

……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Ban QLDA 1

1

Tài sản phục vụ công tác chung

- Trụ sở

- Ô tô

- Xe máy

2

Tài sản phục vụ từng dự án (*)

- Trụ sở

- Ô tô

- Xe máy

II

Ban QLDA 2

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

III

Ban QLDA 3

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

…………..

Tổng cộng:

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày…..tháng….năm….

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng cho cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, cơ quan TƯ của các đoàn thể, UBNDcấp tỉnh

- (*) "Tài sản phục vụtừng dự án" là số tổng hợp "tài sảnphục vụ từng dự án" của tất cả các dựán thuộc một Ban QLDA

- (**) "Số lượng tàisản dự kiến phải xử lý khi dự án kếtthúc" được xác định trên cơ sở sốlượng tài sản của từng dự án dựkiến sẽ kết thúc vào năm đó (căn cứ vàobáo cáo của từng Ban QLDA)

- Khi gửi báo cáo này vềBộ Tài chính, đề nghị kèm theo báo cáo (theo Mẫusố 02A/TSDA) của tất cả các Ban QLDA