NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8499/NHNN-TCKT
V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua bán nợ xấu của VAMC và TCTD

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;- Các Tổ chức tín dụng (không bao gồm TCTD 100% vốn nước ngoài và TCTD liên doanh).

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 củaChính phủ về thành lập, tchức và hoạt độngcủa Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Nghị định số53/2013/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xlý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sảncủa các tổ chức tín dụng Việt Nam (Thông tư số 19/2013/TT-NHNN );

Căn cứ Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006của Thống đc Ngân hàng Nhà nước vviệc ban hành Quy chế mua, bán nợ củacác t chức tín dụng;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạchtoán kế toán nghiệp vụ mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản củacác tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức tín dụng (TCTD) như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.Hoạt động mua bán nợ của VAMC và Tổ chức tín dụng đượcthực hiệntheo quy định tại Thông tư số19/2013/TT-NHNN .

2. Cuối mi quý, VAMC và TCTD bán nợphải thực hiện đi chiếu nợ mua bằng trái phiếuđặc biệt và đảm bảo khớp đúng số liệu, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: Số tiền thu hồi nợ mua; số nợ vay đã chuyển thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay làdoanh nghiệp, số dư nợ gốc, nợ lãi còn phi thu hồi; tài sản bảo đảm; số nợthu hồi đã trnợ vay tái cấp vốn ca TCTD bán nợ, phí VAMC được hưởng,phải thu, phải trả giữa VAMC và TCTD bán nợ (nếu có).

3. Khi thanh toán trái phiếu đặc biệt, VAMC và TCTD bán nợ phảithực hiện đối chiếu, xác nhận toàn bộ số liệu công nợ có liên quan đến khon n xấu đã mua bán (bao gồm cả phí VAMC được hưởng) đảm bảochính xác, khớp đúng và quyết toáncác khoản phải thu, phải trả giữa VAMC và TCTD bán nợ.

4. Đối với VAMC:

4.1. Phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đốivới các khoản mua nợ xu theo giá thị trường theoquy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dựphòng rủi ro tín dụng và việc sử dụng dự phòng đ xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4.2. Mở tài khoản chi tiết thuộc tài khoản 343- Trái phiếu đặc biệtphát hành theo dõi theo từng TCTD.

4.3. Mở sổ chi tiết hoặc áp dụng hệ thống thông tin quản lý thíchhợp để quản lý theo dõi các khoản nợ được mua đảm bảo tính chính xác, tin cậyđược quản lý theo các tiêu chí chủ yếu sau:

- Đối với khoản nợ mua: VAMC theo dõi khoản nợ mua theo từng phương thức mua nợ, theo từng tổ chứctíndụng; loại tiền tệ; hợp đồng mua nợ; giá trị khoản mua nợ; số hợpđồng vay, ngày cho vay, số tiền cho vay, nợ gốc, nợ lãi đến thời điểm bán/ muanợ, số nợ gốc, nợ lãi đã thu hi, số nợgốc, nợ lãi còn phải thu hồi; loại tài sản bảo đảm; giá trị ghi sổ của tài sảnbảo đảm... theo yêu cu quản lý; theo thỏa thuận vềtrao đổi, cung cấp thông tin giữaVAMC với TCTD và theo quy định của Nhà nước, NHNN.

- Đối với trái phiếu đặc biệt phát hành: VAMC theo dõi trái phiếu đặc biệtphát hành theo từng TCTD bán nợ; số trái phiếu; mệnh giá trái phiếu; ngày pháthành; ngày đến hạn...

4.4. Mở sổ chi tiết theo từng TCTD bán nợ để theo dõi số tiền thu được từ TCTD bán nợ ứng trước và sốtiền hoàn tr từ phí thu hồi nợ.

4.5. Các khoản thu, chi khác có liên quan đến hoạt động mua/ bánnợ, VAMC hạch toán theo Chế độ tài chính của VAMC.

5. Đối với TCTD bán nợ

5.1. Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặcbiệt theođúng quy định Nghị định số53/2013/NĐ-CP vàThông tư số19/2013/TT-NHNN .

5.2. Mở tài khoản cấp IV, cấp V hoặc tài khoản chi tiết thuộc tàikhoản16-Chứng khoán giữ đến ngàyđáo hạn để theo dõi trái phiếu đặc biệt nhận được từVAMC.

5.3. Mở sổchi tiết hoặc áp dụng hệ thống thông tin quản lý thích hợp để quản lý theo dõicác khoản nợ được bán bng trái phiếu đặc biệt, đảm bảo tính chính xác,tin cậy được quản lý theo các tiêu chí chủ yếu sau: Giá trị khon nợ bán; số hợp đồng vay, loại tiềntệ, ngày cho vay, s tin cho vay, nợ gốc, nợ lãi đến thờiđiểm bán nợ, số nợ gốc, nợ lãi đã thu hồi, s nợ gốc, nợ lãi còn phải thu hồi; loại tàisản bảo đảm; giá trị ghi sổ của tài sn bảo đm…số nợ đã thu hồi VAMC đã trả vay táicấp vn (gốc, lãi) cho TCTD bán nợ...theo yêu cầu quản lý; theothỏa thuận về trao đổi, cung cấp thông tin giữa VAMC với TCTD và theo quy địnhcủa Nhà nước, NHNN.

B. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

I. Kế toán nghiệp vụ mua bán n bằng trái phiếu đặc biệt

1.1. Tại VAMC

1.1.1. Giai đoạn mua nợ

1.1.1.1. Kế toán phát hành trái phiếu đặcbiệt để mua nợ xấu:

Khi phát hành trái phiếu đặc biệt (TPĐB) dùng để mua n: Căn cứ hợp đng mua, bán nợ đã ký với TCTD bán nợ,trái phiếu phát hành và các chứng từ có liên quan khác, hạch toán:

Nợ TK 1321- Nợ mua bằng TPĐB

Có TK 343- TPĐB phát hành

Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc trừ đi số dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng cho khoản nợ đó

Đồng thời ghi nhận:

- Đi với khoản nợ gốc, lãi theohợp đồng tín dụng đã mua, hạch toán:

Nợ TK 0051- Nợ gốc: Tiền gốc của khoản nợ mua bằng TPĐB

Và/ hoặc:NợTK 0052- Nợ lãi: Tiền lãicủa khoản nợ mua bằng TPĐB

- Đối với tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ mua ghi:

Nợ TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý: Chi tiết theo từng TCTD

Và/hoặc Nợ TK 0092- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đã ủyquyền cho TCTD

(trường hợp VAMC ủy quyền cho TCTD bán nợ quản lý/ Chi tiết theo từngTCTD)

- Đối với TPĐB phát hành: VAMC thực hiện theo dõi trên sổ chi tiết hoặc Hệthng thông tin quản lý theo từngtrái phiếu và theo từng TCTD bán nợ đã ủy quyn cho Sở giao dịch phát hành.

1.1.1.2. Kế toán nhận tiền tạm ứng từ TCTD bán nợ

Khi nhận tiền tạm ứng từ TCTD bán nợ, Kế toán hạchtoán:

Nợ TK thích hợp (tiền mặt, tiền gửi)

Có TK 514- Doanh thu từ thu hồi nợ mua bằng TPĐB

(Chi tiết: ứng trước theo từng TCTD bán nợ)

1.1.2. Trong thời gian nắm giữ

1.1.2.1. Tính và hạch toán lãi phải thu

Định kỳ, hàng tháng VAMC tiếp tục tính và ghi nhậnlãi vay, lãi phạt, phí đã đến hạn trả nhưng khách hàng chưa thanh toán, hạchtoán:

Nợ TK 0052-Nợ lãi.

1.1.2.2. Xử lý nợ và tài sản bảo đảm

a) Kế toán thu hồi nợ từ khách hàng vay trả/ bán nợ xấu đã mua/bán TSBĐ

Khi nhận được tiền, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng

(Chi tiết: tiền gửi bị phong tỏa tại TCTD bán nợ)

Có TK 3311- Phải trả từ hoạt động mua bán nợ

(Chi tiết: TCTD bán nợ)

Đồng thời ghi:

Nợ TK 1323- Nợ mua bằng TPĐB đã thu hồi được

Có TK 1321- Nợ mua bng TPĐB

Số tiền gốc thu được từ khoản nợ

Có TK 0051 - Nợ gc: Tiền gốc thu được của khoản nợ mua bằng TPĐB

Và/ hoặc:Có TK 0052- Nợ lãi: Tiền lãi thu đượccủa khoản nợ mua bằng TPĐB

Khi giải chấp/bán tài sản thế chấp cầm cố, Kế toán hạchtoán:

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/ hoặc Có TK 0092- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đãủy quyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

Lưu ý: - Đối với trường hợp số tiền thu hồi được từ bán tài sản bo đảm cao hơn giá trị khoản nợ gốcvà lãi khách hàng phải trả và các chi phí liên quan đến khoản nợ (nếu có), VAMCthông báo cho TCTD bán nợ và trlạicho khách hàng vay số tiền thừa theo quy định tại Điều 42 Thông tư số19/2013/TT-NHNN .

- Trường hp phí VAMC được hưởng trên s tiền thu hồi nợ lớn hơn khoản tạm ứngthì VAMC tiếp tục ghi nhận phần chênh lệch này vào doanh thu tương tự đim 1.1.1.2 Công văn này.

b) Kế toán chuyển nợ vay thành vốn góp, vốn cổ phần:

Căn cứ hồ sơ chuyển khoản nợ vay thành khoản vốn góp,vốn cổ phần của doanh nghiệp vay, hạch toán:

Nợ TK 221- Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 222- Vốn góp liên doanh

Nợ TK 223- Đầu tư vào công ty liên kết

Nợ TK 228- Đầu tư dài hạn khác

Có TK 3311- Phải trả từ hoạt động mua bán nợ:

(Chi tiết: TCTD bán nợ)

Số nợ gốc chuyển thành vốn góp, vốn cổ phần hoặc các hình thức đầu tư

Đồng thời ghi:

Nợ TK 1323- Nợ mua bằng TPĐB đã thu hồi được

Có TK 1321- Nợ mua bằng TPĐB

Số nợ gốc chuyển thành vốn góp, vốn cổ phần hoặc các hình thức đầu tư

Có TK 0051 - Nợ gốc: S nợ gốc chuyển thành vn góp, vốn cổ phn hoặc các hình thức đầu tư khác

Và/ hoặc:TK0052- Nợ lãi: Số nợ lãi chuyển thành vốn góp, vốn cổ phầnhoặc các hình thức đầu tưkhác

Khi được giải chấp tài sản thế chấp cầm cố, Kế toán hạch toán:

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/ hoặc: Có TK 0092- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đã ủy quyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

c) Kế toánnhận TSBĐ để bù trừ nghĩa vụ trả nợ

- Trường hợp VAMC nhận TSBĐ để bù trừ nghĩa vụ trả nợ nhưng chưa chuyn quyn sở hữu cho VAMC: Kế toán không tất toán khoản n mua, và tiếp tục theo dõi TSBĐ trên tài khoản ngoại bảng.

- Trường hợp VAMC nhận TSBĐ đã được chuyển quyền sở hữu cho VAMC để bù trừnghĩa vụ trả nợ, đang chờ xử lý, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 1711- TSBĐ nợ mua bằng TPĐB đã chuyển quyền sởhữu cho VAMC chờ xử lý

(Chi tiết theo từng loại tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu)

Có TK 3311 - Phải trả từ hoạt động mua bán nợ

(Chi tiết: TCTD bán nợ)

Đồng thời ghi:

Nợ TK 1323- Nợ mua bằng TPĐB đã thu hồi được

Có TK 1321- Nợ mua bằng TPĐB

Số tiền gốc thu được từ bù trừ bằng TSBĐ

Khi VAMC bán TSBĐ, Kế toán ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

(Chi tiết: tiền gửi bị phong tỏa tại TCTD bán nợ)

Có TK 1711- TSBĐ nợ mua bng TPĐB đã chuyển quyền sở hữu cho VAMC chờ xử lý

(Chi tiết đã mở)

1.1.3. Kế toán trả nợ vay tái cấp vốncủa TCTD bán nợ

Định kỳ, theo quy định, căn cứ số liệu vay tái cấp vốntrên cơ sở trái phiếu đặc biệt của các TCTD bánnợ tại NHNN và số tiền đã thu hồi, VAMC làm thủ tục giải tỏa tài khoản tin gửi tại TCTD bán nợ và thực hiện chuyển trả tiền vay tái cấpvốn, Kế toán ghi:

Nợ TK 3311- Phải trả từ hoạt động mua bán nợ

(Chi tiết: TCTD bán nợ đã mở)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

(Chi tiết: tiền gửi bị phong tỏa tại TCTD bán nợ)

1.1.4. Kếtoán giai đoạn thanh toán trái phiếu đặc biệt

a) Kế toán thanh toán TPĐB:

Khi thanh toán TPĐB, bán lại khoản nợ chưa thu hồi hoặc trả lạikhoản nợ chưa thu hồi cho TCTD bán nợ do VAMCđơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ theo quy định, Kế toán ghi:

Nợ TK 343- TPĐB phát hành: Mệnh giá trái phiếu

TK 1323- Nợ mua bằng TPĐB đã thu hồi được: Số tiền nợ gốcđã thu hồi

Có TK 1321- Nợ mua bằng TPĐB: Số tiền nợ gốc chưa thu hồi

b) Kế toán thanh toán số tiền thu hồi còn lại mà TCTD bán nợ được hưởng:

Nợ TK 3311- Phải trả từ hoạt động mua bán nợ

(Chi tiết: TCTD bán nợ đã mở)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

(Chi tiết: tiền gửi bị phong tỏa tại TCTD bán nợ)

c) Kế toán bán lại khoản vốn góp, vốn cổ phần tại khách hàng vay

Căn cứ hồ sơ, chứng từ về khoản vốn góp, vốn cổ phầnVAMC bán lại cho TCTD bán nợ, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 3311- Phải trả từ hoạt động mua bán nợ:

(Chi tiết: TCTD bán nợ đã mở)

Có TK 221- Đầu tư vào công ty con

Có TK 222- Vốn góp liên doanh

Có TK 223- Đầu tư vào công ty liên kết

Có TK 228- Đầu tư dài hạn khác

Số nợ chuyển thành vốn góp, vốn cổ phần hoặc các hình thức đầu tư khác

d) Kế toán tt toán các tài khoản ngoài bảng theodõi nợ mua và chuyển trả TCTD bán nợ tài sản thế chấp, cầm cố (nếu có):

- Đối với khoản nợ gốc, lãi theo hợp đồng tín dụng đã mua, hạch toán:

Có TK 0051- Nợ gốc: Tiền gốc của khoản nợ chưa thuhồi

Và/ hoặc:Có TK 0052- Nợ lãi: Tiền lãi của khoản nợ chưa thu hồi

- Đối với tài sản thế chấp, cầm c của khoản nợ mua ghi:

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/hoặc Có TK 0092- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đã ủyquyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

Đồng thời tt toán các khoản phải thu, phải trả giữa VAMC và TCTD bánnợ.

1.2. Tại TCTD bán nợ

1.2.1. Giai đoạn bán nợ, nhận trái phiếu đặc biệt

a) Khi hoàn thành thủ tục mua nợ xấu giữa VAMC và TCTD bán nợ, căn cứ biên bản giao nhận và các chứngtừ có liên quan khác, hạch toán:

Nợ TK Dự phòng cụ thể: Dự phòng cụ thể đã trích của khoản nợ bán

Nợ TK 163- Chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nướcphát hành (Chi tiết: trái phiếu đặc biệt VAMC): Giá trị ghi s trừ dự phòng cụ thể đã trích củakhoản nợ bán

Có TK nợ thích hợp: Giá trị ghi sổ của khoản nợ bán

Đng thời,tt toán tài khoản ngoại bảng theo dõilãi chưa thu được của khoản nợ bán:

Có TK 94- Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được: Lãivà phí chưa thu được của nợ đã bán

Có TK 994- Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng: Tàisn thế chp, cm c TCTD bán nợ chuyển cho VAMC quản lý

Trường hợp VAMC ủy quyền cho TCTD bán nợ quản lý, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 992- Tài sản khác giữ hộ: Tài sản thế chấp, cầm cố mà VAMC ủy quyền choTCTD bán nợ quản

Ghi s chitiết hoặc cập nhật vào Hệ thống thông tin quản lý theo dõi từng khoản nợ đãbán.

Lưu ý: Đối với những khoản nợ mua bằng ngoại tệ, vàng, TCTD hạch toánthông qua Tài khoản 4711- Mua bán ngoại tệ kinh doanh, 4712- Thanh toán mua bánngoại tệ kinh doanh theo tỷ giá/ giá vàng quy định tại Điều 6 Thông tư số19/2013/TT-NHNN .

b) Khi tạm ứng tiền cho VAMC, hạch toán:

Nợ TK 359- Các khoản phải thu khác (Chi tiết:VAMC)

Có TK thích hợp (tiền gửi, chuyển tiền...)

1.2.2. Giai đoạn nắm giữ trái phiếu đặc biệt

1.2.2.1. Trích lập dự phòng đi với TPĐB

Định kỳ, theo quy định TCTD tính toán dự phòng rủi rophải trích trên cơ sở đối chiếu khớp đúngthông tin về TPĐB với VAMC và hạch toán:

Nợ TK 882- Chi dự phòng

Có TK 169- Dự phòng giảm giá chứng khoán

1.2.2.2. Vay tái cấp vn

Việc hạch toán vay tái cấp vốn và tính lãi dự trả trên cơ sở TPĐB được thựchiện như khoản vay tái cấp vn thôngthường.

1.2.2.3. Kế toán khi VAMC thu được tiềntừ khoản nợ

a) Khi TCTD thu được tiền từ khoản nợ đã bán theo ủy quyền hoặc VAMC chuyn tiền vào tài khoản tiền gửi phongtỏa tại TCTD, TCTD hạch toán:

Nợ TK thích hợp (tiền mặt, ...)

Có TK 42- Tiền gửi của khách hàng

(Chi tiết: tiền gửi phong tỏa của VAMC)

b) Ghi nhận vào chi phí số tiền VAMC được hưởng

Sau khi nhận được thông báo của VAMC về s tiền đã thu hồi từ khoản nợ bán và số tiền VAMC được hưởng trên số tiền thu hồi.TCTD tính toán đối chiếu số liệu đảm bảo chính xác,khớp đúng và hạch toán:

Nợ TK 849- Chi về hoạt động kinh doanh khác

Có TK 359- Các khoản phải thu khác

(Chi tiết đã mở)

c) Ghi nhận s tiền VAMC trả nợ vay tái cấpvốn (nếu có)

Khi VAMC sử dụng số tiền thu được từ nợ đã bán màTCTD được hưởng để trả nợ vay tái cấp vốn trên cơ sở TPĐB, TCTD hạch toán:

Nợ TK 403-Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồngViệt Nam: Sốtiềnnợ gốc vay tái cấpvốn

Nợ TK 4931- Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng ViệtNam: Lãi vay tái cấp vốn đã hạch toán dự trả

Nợ TK 802- Trả lãi tin vay: S lãi vay tái cấp vốn chưa hạch toán dự trả

Có TK 459- Các khoản chờ thanh toán khác: Số tiền trả gốc và lãi (Chi tiết: Phải trả VAMC)

1.2.3. Kế toán khi thanh toán tráiphiếu đặc biệt

a) Trường hợp TCTD có vay tái cấp vốn trên cơ sở TPĐB

Khi tất toán TPĐB, TCTD hạch toán:

Nợ TK 42- Tiền gửi của khách hàng (Chi tiết: tiền gửiphong tỏa của VAMC): S tiền nợ gốc thu được (phần chưa trả vay tái cấp vốn)

Nợ TK thích hợp (đầu tư, cho vay): Số tiền nợ gốc chưa thu hồi

Nợ TK 459- Các khoản chờ thanh toán khác (phải trảVAMC): Số tiền nợ gốc thu được (phầnđã trả vay tái cấp vốn)

TK 163- Chứng khoán nợ do các t chức kinh tế trong nước phát hành (Chitiết: trái phiếu đặc biệt VAMC): Mệnh giá trái phiếu

Đồng thời hạch toán thu lãi và phí của khoản vay (nếu có):

Nợ TK 42- Tiền gửi của khách hàng (Chi tiết: tiền gửi phong tỏa của VAMC): Số tiền lãi và phí thu được (phần chưatrả vay tái cấp vốn)

Nợ TK 459- Các khoản chờ thanh toán khác (phải trảVAMC): Số tiền nợlãi thuđược (phần đã trả vay tái cấp vốn)

Có TK Thu nhập (lãi, phí): Số tiền lãi và phí thu được

• Lưu ý: - Tài khoản 459-Các khoản chờ thanh toán khác, theo dõi chi tiếtsố tiền VAMC đã trả vay tái cấp vốn thay TCTD, sau khithanh toán phải hết số dư.

- Trường hợp số tiền VAMC được hưởng trên số tiền thu hồi nthp hơn sốtiền TCTD bán nợứng trước cho VAMC thì TCTD bán nợ ghi nhn vào chi phí tương tự tiết a điểm 1.2.2.3 Công văn này.

- Trường hp nhận lại khoản nợ xấu do VAMC đơnphươngchm dứt hợp đồng mua bán nợ theo quy định tại Điều 19 Thông tư s19/2013/TT-NHNN TCTD bán nợ thựchiện hạch toán, phân loại khoản nợ xấu này vào nhóm nợ có mức độ rủi ro khôngthấp hơn nhóm nợ mà tổ chức tín dụngbán nợ đã phân loại tại thời điểm khoản nợ xấu được bán cho VAMC và trích lập dự phòng rủi ro theo quy địnhhiện hành.

Đối với tài sản cầm cố, thế chấp nhận lại, Kế toán hạchtoán:

Nợ TK 994- Tài sản thế chấp, cm cố của khách hàng: Tài sản thếchấp, cầm c TCTD bán nợ nhận lại từ VAMC (nếu có)

Trường hợp có TSBĐ mà TCTD bán nợ đang quản lý theo ủyquyền, Kế toán hạch toán:

Có TK 992- Tài sản khác giữ hộ: Tàisản thế chấp, cầm c TCTD bán nợ nhận lạido kết thúc Hợp đồng ủy quyền

b) Trường hợp TCTD không vay tái cấp vốn trên cơ s TPĐB

Khi thanh toán TPĐB, TCTD hạch toán:

Nợ TK 42- Tiền gửi của khách hàng (Chi tiết: tài khoảnphong tỏa hạn của VAMC): Sốnợ gốc đã thu hồi

Nợ TK thích hợp (đu tư,cho vay): Số tiền nợ gốc chưa thu hồi

Có TK 163- Chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tếtrong nước phát hành (Chi tiết: trái phiếu đặc biệt VAMC): Mệnh giá trái phiếu

Đồng thời hạch toán thu lãi và phí của khoản vay (nếucó):

Nợ TK 42- Tiền gửi của khách hàng (Chi tiết: tiền gửi phong tỏa của VAMC): Số tiền lãi và phí thu được

Có TK Thu nhập (lãi, phí): Số tiền lãi và phí thuđược

Đối với tài sản cầm cố, thế chấp nhận lại, Kế toán hạchtoán:

Nợ TK 994- Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng: Tàisn thế chp, cầm cố TCTD bán nợ nhận lại từ VAMC (nếu có)

Trường hợp nếu có TSBĐ mà TCTD bán nợ đang quản lýtheo ủy quyền Kế toán hạch toán:

Có TK 992- Tài sản khác gi hộ: Tài sn thế chấp, cầm c TCTD bán nợ nhận lại do kết thúc Hợp đồng ủy quyền

1.2.4. Kếtoán sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu

Khi nhận lại khoản nợ đã bán cho VAMC, TCTD sử dụng dựphòng rủi ro đ xử lý nợ xấu:

Nợ TK 169- Dự phòng giảm giá chứng khoán: Số dự phòng đã trích cho TPĐB

Có TK thích hợp (đầu tư, cho vay): Số tiền nợ gốc chưa thu hồi (Chi tiếtđã mở)

Có TK 79- Thu nhập khác: Số dự phòng đã trích lớn hơn giá trịghi s hiện tại của khoản nợ

Đng thời,chuyn theo dõi ngoại bảng khoảnnợ đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý:

Nợ TK 9711- Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời giantheo dõi: Dư nợ gốc của khoản nợ đã xử

Nợ TK 9712- Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi: Dư nợ lãi của khoảnnợ đã xử lý

2. Kếtoán nghiệp vụ mua bán nợ theo giá trị thị trường

2.1. Tại VAMC

2.1.1. Kế toán mua nợ

- Khi hoàn tất thủ tục mua khoản nợ theo giá thị trường, căn cứ vào hồ sơkhoản nợ và các chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Có TK thích hợp

Đồng thời ghi:

Nợ TK 0061- Nợ gốc: Tiền gốc của khoản nợ mua bằngnguồn vốn không phải TPĐB

Nợ TK 0062- Nợ lãi: Tiền lãi của khoản nợ mua bằngnguồn vốn không phải TPĐB

Nợ TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết theo từng TCTD)

Và/ hoặc Nợ TK 0092- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đãủy quyền cho TCTD

(trường hợp VAMC ủy quyn cho TCTD bán nợ quản lý/ Chi tiết theo từngTCTD)

2.1.2. Tính và hạch toán lãi, phíchưa thu được

Trong thời gian nắm giữ khoản nợ, định kỳ, hàng thángVAMC tiếp tục tính và ghi nhận lãi vay, lãi phạt, phí đã đến hạn trả nhưngkhách hàng chưa thanh toán. Kế toántính và ghi nhận s lãi và phí này vào TK 0062-Nợ lãi.

2.1.3. Kế toán thu hồi nợ

Khi thu hồi được khoản nợ đã mua, ghi:

Nợ TK thích hợp (111,112,...)

Có TK 511- Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ bằng nguồnvốn không phải TPĐB

Đồng thời, kết chuyển tương ứng số nợ gốc thu hồi đượcvào tài khoản giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Đồng thời ghi:

Có TK 0061- Nợ gc: Tiền gốc của khoản nợ mua bằng nguồn vnkhông phải TPĐB

Và/ hoặc:TK 0062- Nợ lãi: Tiền lãi của khoản nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Khi thu hồi hết nợ, lãi, VAMC giải chấp tài sản bảo đảm,hạch toán:

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/ hoặc:TK 0092- Tài sản thế chấp, cầmcố VAMC đã ủy quyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

2.1.4. Kế toán bán nợ

- Phản ánh doanh thu bán nợ:

Khi hoàn thành thủ tục bán nợ, căn c vào các chứng từ bán nợ, ghi:

Nợ TK thích hợp (111,112,...): Giá bán khoản nợ

Có TK 511- Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ bằng nguồnvn không phải TPĐB

- Kết chuyển giá vốn của khoản nợmua vào chi phí ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Đồng thời ghi:

Có TK 0061- Nợ gốc: Tiền gốc của khoản nợ mua bằng nguồn vốnkhông phải TPĐB

Và/ hoặc: Có TK 0062-Nợ lãi: Tiền lãi của khoản nợ mua bằng nguồn vốnkhông phải TPĐB

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/hoặc: Có TK 0092-Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đã ủyquyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

2.1.5. Trích lập dự phòng đối với sốtiền mua nợ theo giá thị trường

Định kỳ, theo quy định VAMC thực hiện phân loại số tiềnmua khoản nợ xấu và tính số dự phòng (dự phòng chung; dự phòng cụ th) phải trích lập, hạch toán:

Nợ TK 6427- Chi phí dự phòng

Có TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi

2.1.6. Kế toán sử dụng dự phòng rủiro để xử lý nợ xấu

Khi khoản nợ đã mua không đòi được hoặc không bán được,căn cứ vàoquyết định sử dụng số dựphòng rủi ro đã trích để xử lý rủi ro của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ chứngtừ khoản nợ, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi: Số dự phòng đã trích

Nợ TK 6317- Chi phí trực tiếp hoạt động mua bán nợ khác: Số dự phòng trích nhỏ hơn giá trị ghi s hiện tại của khoản nợ (nếu có)

Có TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB - Giátrị ghi s hiện tại của khoản nợ

Đồng thời ghi:

Nợ TK 004- Nợ khó đòi đã xử lý

2.1.7. Xử lý tài sản bảo đảm

a) Trường hợp bán TSBĐ

- Khi bán tài sản bảo đảm, hạch toán:

NợTK thích hợp (111,112,...)

Có TK 511 - Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ bằngnguồn vốn không phải TPĐB

Đng thời,kết chuyển tương ứng số nợ gốc thu hồi được vào tài khoản giá vốn hàng bán,ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Đồng thời ghi:

Có TK 0061- Nợ gc: Tin gốc của khoản nợ mua bằngnguồn vnkhông phải TPĐB

Và/ hoặc:TK0062-Nợ lãi: Tiền lãi của khoản nợ muabằng nguồn vốnkhôngphải TPĐB

Khi giải chấp tài sản thế chấp cầm cố, Kế toán hạchtoán:

Có TK 0091- Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC đang quảnlý

(Chi tiết đã mở)

Và/ hoặc:Có TK 0092- Tài sản thế chấp,cầm cố VAMC đã ủy quyền cho TCTD

(Chi tiết đã mở)

Lưu ý: Đi với trường hợp số tiền thuhồi được từ bán tài sản bảo đảm cao hơn giá trị khoản nợ gốc và lãi khách hàngphải trả và các chi phí liên quan đến khoản nợ (nếu có), VAMC trả lại cho khách hàng vay s tiền thưa.

b) Trường hợp gán xiết nợ và chuyển quyền sở hữu TSBĐ

Khi VAMC và khách hàng thỏa thuận sử dụng TSBĐ để gánxiết nợ:

- Trường hợp TSBĐ đã gán nợ chưa chuyn quyền sở hữu cho VAMC:

VAMC không tất toán khoản nợ mua, và tiếp tục theodõi TSBĐ trên tài khoản ngoại bảng.

- Trường hợp TSBĐ gán nợ được chuyển quyền sở hữu cho VAMC, đang chờ xửlý:

Nợ TK 1712- TSBĐ nợ mua theo giá thị trường đã chuyểnquyền sở hữu cho VAMC chờ xử lý

(Chi tiết theo từng loại tài sản gán nợ đã chuyển quyềnsở hữu)

Có TK 1322- Nợ mua bằng nguồn vốn không phải TPĐB

Khi VAMC xử lý TSBĐ (mua lại, chuyển quyền sở hữu chongười mua,...) Kế toán ghi:

NợTK thích hợp (211, ...)

Có TK 1712- TSBĐ nợ mua theo giá thị trường đã chuyểnquyền sở hữu cho VAMC chờ xử lý

(Chi tiết đã mở)

2.2. Tại TCTD bán nợ

Sau khi bán khoản nợ xấu, TCTD tính toán xác định lỗ(nếu có) từ việc bán nợ, hạch toán:

Nợ TK thích hợp (tiền, phải thu): Giá bán khoản nợ

Nợ TK Dự phòng rủi ro cụ thể: DPRR cụ thể đã tríchcủa khoản nợ bán

Nợ TK 809- Chi về hoạt động kinh doanh khác: Phầnchênh lệch

Có TK cho vay thích hợp: Giá trị ghi sổ của khoản nợ bán

Đồng thời, ghi:

Có TK 94- Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được: Lãichưa thuđược củanợ đã bán

Có TK 994- Tài sản thế chấp, cầm cố

Trường hợpVAMC ủy quyền cho TCTD bán nợ quản lý:

Nợ TK 992- Tài sản khác giữ hộ: Tài sản thế chấp, cầm cố mà VAMC ủy quyn cho TCTD bán nợ quản lý

Khi kết thúc hp đồng nhận ủy quyền, TCTD chuyển trả TSBĐ hạch toán:

Có TK 992- Tài sản khác giữ hộ: Tài sản thế chấp, cầm cố VAMC ủy quyn chủ TCTD bán nợ quản

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, VAMC phản ánh về NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) đ có hướng dn xử lý, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:- Như đ gửi;
- PTĐ Đào Minh Tú (để b/c);
- Cơ quan TTGSNH (để biết);
- Lưu VT, TCKT2(5).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Phạm Thị Minh Nghĩa