BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84TCT/NV6
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động vận tải

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi : Công ty TNHH Quốc Vỹ

Trả lời công văn số 90/CV-CT ngày 24/12/2002 của Công ty TNHH Quốc Vỹ về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vân chuyển gỗ ở nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau.

Theo quy định tại điểm 1, mục I, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

“Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam”.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng với phía Lào thực hiện vận chuyển gỗ trên đất Lào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương