BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Học viện Chính sách và Phát triển –Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày09/9/2011 của Học viện Chính sách và Phát triển (chủ đầu tư) đề nghị Bộ Xâydựng hướng dẫn về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xâydựng Học viện Chính sách và Phát triển tại thành phố Bắc Ninh kèm theo hồ sơ.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CPngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: “Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổiđịa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tưđược tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trướckhi quyết định.”

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: trườnghợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì thiết kế bước sau phải phù hợpvới thiết kế bước trước đã được phê duyệt.

Căn cứ hồ sơ kèm theo văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày09/9/2011, các nội dung điều chỉnh thiết kế tuy không làm thay đổi các chỉ tiêuquy hoạch kiến trúc và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt nhưng có thay đổiphương án thiết kế các hạng mục công trình so với thiết kế cơ sở, có sự điềuchỉnh hệ thống đường giao thông bên trong lô đất xây dựng công trình. Vì vậy,chủ đầu tư phải báo cáo với người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét chấpthuận và tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở.Thiết kế bản vẽ thi công do chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt phải phù hợp vớithiết kế cơ sở điều chỉnh.

Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu ý kiến trên và triển khai thựchiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ vinh