BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 85/BXD-KTXD
V/v: Định mức công tác khảo sát công trình điện.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 903/SXD-ĐT ngày 18/12/2009của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về định mức công tác khảo sát công trình điện. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức của Nhà nước và phương pháplập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyếtđịnh áp dụng định mức, đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xâydựng được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007. Khi lậpdự toán khảo sát xây dựng các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc,thuỷ lợi... cũng như các công trình xây dựng khác, thực hiện công việc khảo sátnào thì áp dụng định mức tương ứng với công việc khảo sát đó.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xâydựng để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn