BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 85/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện hình thức hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đầu tưvà PTHT Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 236/Cty ngày 22/6/2010 củaCông ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi đề nghịhướng dẫn điều thực hiện hình thức hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Về các bước thiết kế xây dựng công trình: các bước thiếtkế xây dựng công trình đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình. Theo đó, đối với gói thầu số 9 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thảikhu công nghiệp Quảng Ngãi phải thực hiện thiết kế 3 bước.

2. Về việc lập dự toán xây dựng công trình: việc lựa chọnnhà thầu để thực hiện gói thầu EPC được tiến hành sau khi dự án đã được phêduyệt trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt. Vì vậy, đối với các gói thầuthực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói về nguyên tắc không cần lập dựtoán xây dựng. Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận trong hợp đồng có lập dự toánthì nhà thầu vẫn phải lập dự toán, nhưng dự toán được xác định trên cơ sở hồ sơthiết kế được duyệt và giá ký kết hợp đồng; hồ sơ thanh toán hợp đồng thực hiệntheo điểm 2.8.7 (Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói), mục 2, Phần II,Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồngtrong hoạt động xây dựng; phương thức thanh toán có thể thanh toán theo khốilượng hoàn thành của từng đợt hoặc thanh toán theo từng hạng mục hoàn thànhhoặc theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng ..., việc áp dụng phương thức thanh toánnào do các bên tự thỏa thuận và khi thanh toán không cần dự toán mà căn cứ vàohợp đồng để thanh toán.

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và PTHT Quảng Ngãi căn cứý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh