BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/BXD-QLN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận đượccông văn số 1100/SXD-QLN ngày 05/11/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghịhướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 củaThủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránhbão, lụt khu vực miền Trung (sau đây gọi tắt là Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ) Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 2 củaQuyết định 48/2014/QĐ-TTg quy định: “Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cưtrú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại cácthôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường,thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa,Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận”. Do đó, cáchộ gia đình đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu phốtrực thuộc phường, thị trấn không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ theo quyđịnh của Quyết định 48/2014/QĐ-TTg .

Trên đây là ý kiến của BộXây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg đề nghị Sở Xây dựngtỉnh Phú Yên nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà