BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 85/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục khai báo hải quan qua mạng internet đối với dự án gia công chỉnh sửa hình ảnh truyện tranh

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 9625/HQHP-NV ngày 28/12/2007 của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng về thủ tục khai báo hải quan qua mạng internet đối với dự ángia công chỉnh sửa hình ảnh truyện tranh trên máy vi tính, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Theo qui định tại khoản 2, Điều 4 Luật Hải quan thì hàng hoáxuất nhập khẩu là tất cả các động sản, có mã số và tên gọi theo qui định củapháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạtđộng hải quan.

Tuy nhiên, hiện tại phần mềm chưa có mã số trong danh mục HSvà danh mục biểu thuế.

Do vậy, việc gia công thành sửa hình ảnh truyện tranh trênmáy vi tính được xuất nhập khẩu qua mạng internet không làm thủ tục hải quan vàkhông thuộc đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc